Databáza výsledkov SODB 2001
Názov obce:
Kód obce:
Kód okresu:   [ ]

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku

veková kategóriamužiženyspolu
 0-4   
 5-9   
 10-14   
 15-19   
 20-24   
 25-29   
 30-34   
 35-39   
 40-44   
 45-49   
 50-54   
 55-59   
 60-64   
 65-69   
 70-74   
 75-79   
 80-84   
 85+   
 nezistený vek   
 Spolu   


Priemerný vek v obci je [ muži: , ženy: ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]


Národnostná štruktúra obyvateľstva

národnosťmužiženyspolu
 Slovenská   
 Maďarská   
 Rómska   
 Rusínska   
 Ukrajinská   
 Česká   
 Nemecká   
 Poľská   
 Chorvátska   
 Srbská   
 Ruská   
 Židovská   
 Ostatné, nezistené   
 Spolu   


Náboženská štruktúra obyvateľstva

náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev 
 Gréckokatolícka cirkev 
 Pravoslávna cirkev 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
 Reformovaná kresťanská cirkev 
 Evanjelická cirkev metodistická 
 Apoštolská cirkev 
 Starokatolícka cirkev 
 Bratská jednota babristov 
 Cirkev československá husitská 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa 
 Cirkev bratská 
 Kresťanské zbory 
 Židovské náboženské obce 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 
 Ostatné 
 Bez vyznania 
 Nezistené 
 Spolu 


Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

vzdelaniespolu
 Základné 
 Učňovské (bez maturity) 
 Stredné odborné (bez maturity) 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou) 
 Úplné stredné odborné (s maturitou) 
 Úplné stredné všeobecné 
 Vyššie 
 Vysokoškolské spolu 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania 
 Ostatní bez školského vzdelania 
 Deti do 16 rokov 
 Spolu 


Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity

č.ekonomická aktivitaspolu
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 
3 Rybolov, chov rýb 
4 Ťažba nerastných surovín 
5 Priemyselná výroba 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 
7 Stavebníctvo 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 
9 Hotely a reštaurácie 
10 Doprava, skladovanie a spoje 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 
14 Školstvo 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom 
18 Exteritoriálne organizácie a združenia 
19 EA bez udania odvetví 
  Spolu 


Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu

Domový fond spolu:
    trvale obývaných domov:
    neobývaných domov:
    z toho určených na rekreáciu:
priemerný vek domu:

Bytov spolu:
    v tom trvalo obývané:

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť:
    2 izby:
    3 izby:
    4 izby:
    5+ izieb:

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt:
- m2 celkovej plochy na 1 byt:
- m2 obytnej plochy na 1 osobu:
- obytných miestností na 1 byt:vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu  
  s plynom zo siete  
  s vodovodom v byte  
  s vodovodom mimo bytu  
  bez vodovodu  
  nezistené  
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť  
  kanalizácia - septik  
  so splachovacím záchodom  
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom