KML - Google Earth
Keyhole Markup Language
 
Keyhole Markup Language (KML) is an XML-based language schema for expressing geographic annotation and visualization on existing or future Web-based, two-dimensional maps and three-dimensional Earth browsers. KML was developed for use with Google Earth, which was originally named Keyhole Earth Viewer. It was created by Keyhole, Inc, which was acquired by Google in 2004. The name "Keyhole" is an homage to the KH reconnaissance satellites, the original eye-in-the-sky military reconnaissance system first launched in 1976. KML is an international standard of the Open Geospatial Consortium. Google Earth was the first program able to view and graphically edit KML files, and other projects such as Marble have also started to develop KML support.

  KML Tutorial
  KML Reference
  Developers Guide
Hlavné projekty:
  Vyhľadávanie obcí SR podľa kritérií a ich zobrazenie v aplikácii Google Earth
  Rozhranie na tvorbu tematických máp v aplikácii Google Earth
  Centrá dochádzky za prácou v Trenčianskom kraji | čiary pohybu (aplikácie je vo vývoji)

Vybrané príklady formátu KML a jeho využitia:
  Znázornenie hrubej miery prirodzeného prírastku
  Zobrazenie počtu obyvateľov štátov sveta (extrude features)
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
  Trenčiansky kraj - počet domov metódou "extrude features"


© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava