KML - Google Earth
Keyhole Markup Language
 
Znázornenie hrubej miery prirodzeného prírastku
  spä na hlavnú stránku projektu KML

Hrubá miera prirodzeného prírastku je znázornená metódou kartogramu, za časové obdobie 2008 - 2025 a je výsledkom prognózy obyvatežstva autorov Vaňo, Bleha, 2009.


© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava