Okresy Slovenskej republiky - vybrané ukazovatele
[ aplikácia vytvorená pomocou programu MapView SVG ]

Scale 1:   

Priblíženie Vzdialenie Meranie vzdialeností Tlač Pomocník Refresh - zrušenie výberu objektov, zobrazenie povodnej mapy

Posun na severo-západ Posun na sever Posun na severo-východ
Posun na západ Zobraziť celú mapu Posun na východ
Posun na juho-západ Posun na juh Posun na juho-východ

Vzdialenosť na mape:
Táto mapa bola vytvorená pomocou programu MapViewSVG firmy UISmedia, ktorý bol zakúpený z grantového projektu UK/126/2006
"Využitie SVG v informačnom systéme pre cenzus obyvateľov, domov a bytov".