počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Tematické mapy obcí Slovenska na základe údajov zo sčítania v roku 2001 vo formáte KML
(pre korektné zobrazenie výslednej mapy je nutný nainštalovaný prehliadač Google Earth)
 späť na úvodnú stránku

Kartogram
Pri tejto metóde sú jednotlivé priestorové jednotky (obce) vyfarbené podľa hodnoty sledovaného ukazovatela. Obce sú zaradené do šietich intervalov na základe preddefinovaných hodnôt, prípadne je možné definovať tieto vyplnením horných hraníc jednotlivých intervalov.
Vyberte oblasť, pre ktorú chcete vytvoriť mapu:

Vyberte ukazovateľ, ktorý chcete znázorniť mape:

Zadajte hornú hranicu jednotlivých intervalov    ??? Ak necháte prázdne polia, intervaly sa vygenerujú automaticky na základe predvolených hodnôt.
Horná hranica posledného intervalu je stanovená na 100 nakoľko ide o podielové hodnoty.


interval 1: interval 2: interval 3: interval 4: interval 5:
Zvoľte farebnú schému mapy    ??? Jednotlivé farby sú generované podľa colorbrewer2.org
žltá
červená
modrá
zelená
sivá
Zapnúť 3D zobrazenie objektov (extrude features) : áno
Stupňovaný symbol
Pri tejto metóde sú jednotlivé priestorové jednotky (obce) vyfarbené podľa hodnoty sledovaného ukazovatela. Obce sú zaradené do šietich intervalov na základe preddefinovaných hodnôt, prípadne je možné definovať tieto vyplnením horných hraníc jednotlivých intervalov.
Vyberte oblasť, pre ktorú chcete vytvoriť mapu:

Vyberte ukazovateľ, ktorý chcete znázorniť mape:

Zvoľte farebnú schému mapy    ??? Jednotlivé farby sú generované podľa colorbrewer2.org
žltá
červená
modrá
prechodová
štvorec
veľkosť symbolu:     ??? Veľkosť symbolu je vypočítaná podľa vzorca odmocnina(A/M), kde A je hodnota sledovaného ukazovateľa a M je ekonomická mierka. Každý ukazovateľ má predvolenú hodnotu ekonomickej mierky. Pre jednotlivé ukazovatele sú nasledovné:
počet obyvateľov = 2000
domy spolu = 500
trvalo obývané domy = 400
byty spolu = 900
trvalo obývané byty = 800


Štrukturovaný kruhový kartodiagram
Pri tejto metóde sa podobne ako pri metóde stupňovaného symbolu zobrazí pri každej obci rôzne veľký symbol. Tento je však tvorený viacerými časťami, pričom veľkosť symbolu je vypočítaná zo súčtu parciálnych ukazovateľov. Veľkosť kartodiagramu je automaticky vypočítaná na základe zobrazovaných údajov.
Vyberte oblasť, pre ktorú chcete vytvoriť mapu:

Vyberte ukazovateľ, ktorý chcete znázorniť mape:

veľkosť symbolu:     ??? Veľkosť symbolu je vypočítaná podľa vzorca odmocnina(A/M), kde A je hodnota sledovaného ukazovateľa a M je ekonomická mierka. Každý ukazovateľ má predvolenú hodnotu ekonomickej mierky. Pre jednotlivé ukazovatele sú nasledovné:
počet obyvateľov vo vekových kategóriách = 1000
počet mužov a žien = 1000
počet TO bytov podľa počtu izieb = 500
Zapnúť 3D zobrazenie diagramov: áno
Prizmové mapy
Pomocou tejto metódy je možné zobraziť jednotlivé obce v 3D zobrazení. Výška jednotlivých obcí zodpovedá konkrétnemu ukazovatelu. Tento je následne násobený koeficientom pre lepšie zvýraznenie v mape. Pre jednotlivé mapy je tento koeficient odlišný, v závislosti od veľkosti vstupných hodnôt
Vyberte oblasť, pre ktorú chcete vytvoriť mapu:

Vyberte ukazovateľ, ktorý chcete znázorniť mape:

Zadajte hornú hranicu jednotlivých intervalov

interval 1: interval 2: interval 3: interval 4: interval 5:
Zvoľte farebnú schému mapy    ??? Jednotlivé farby sú generované podľa colorbrewer2.org
žltá
červená
modrá
prechodová
štvorec
Výška objektu (obce):     ??? Výška objektu je úmerná veľkosti sledovaného ukazovateľa vynásobená príslušným koeficientom. Tento je pre jednotlivé mapy nalsedovný:

počet obyvateľov = 1
domy spolu = 14
trvalo obývané domy = 14
byty spolu = 6
trvalo obývané byty = 6

Ak chcete uviesť desatinné číslo (napr. 5.3) použite ako oddeľovač desatinných miest znak "." (bodka)


Collada objekty (*.dae)
Prostredie google Earth podporuje zobrazenie rozličných 3D objektov, tzv. collada objects (*.dae). Tieto sa vytvárajú napr. pomocou programu Google SketchUP. K dispozícii sú klientom štyri základné tvary, ktoré sa vykresľujú v mape.
Vyberte oblasť, pre ktorú chcete vytvoriť mapu:

Vyberte ukazovateľ, ktorý chcete znázorniť mape:

Vyberte typ objektu zobrazeného v mape:
valec
kváder
kužel
postavička
Výška objektu (grafu):     ??? Výška objektu je úmerná veľkosti sledovaného ukazovateľa vynásobená príslušným koeficientom. Tento je pre jednotlivé mapy nalsedovný:

počet obyvateľov = 6
domy spolu = 30
trvalo obývané domy = 30
byty spolu = 23
trvalo obývané byty = 23

Ak chcete uviesť desatinné číslo (napr. 5.3) použite ako oddeľovač desatinných miest znak "." (bodka)
 

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava