počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Zobrazenie vlastnej mapy z vybraných údajov zo sčítania v roku 2021

Na tejto stránke je možné vytvoriť vlastnú tematickú mapu znázorňujúci vybraný ukazovateľ pre vybrané územie SR. Ide o vytvorenie areálovej mapy pomocou tzv. metódy KARTOGRAMU. Pri tejto metóde sú jednotlivé priestorové jednotky (obce) vyfarbené podľa hodnoty sledovaného ukazovatela, pričom na znázornenie sa používajú relatívne ukazovatele (%). Obce sú zaradené do šietich intervalov na základe preddefinovaných hodnôt, prípadne je možné definovať tieto vyplnením horných hraníc jednotlivých intervalov.

 späť na úvodnú stránku
Vyberte ukazovateľ, ktorý chcete znázorniť mape:

Vyberte územie, pre ktoré chcete zobraziť mapu

Zadajte hornú hranicu jednotlivých intervalov
Ak necháte tieto polia prázdne, tak pre každý ukazovateľ sú tieto hodnoty vypočítané metódou prirodzených zlomov pre celé územie Slovenska. Tieto sú samozrejme v jednotlivých regiónoch odlišné, preto je možné nastaviť si vlastné hodnoty intervalov. (Horná hranica posledného intervalu je stanovená na 100 nakoľko ide o podielové hodnoty).
interval 1:
interval 2:
interval 3:
interval 4:
interval 5:
interval 6:

Zvoľte farebnú schému mapy
Jednotlivé farby sú generované podľa stránky www.colorbrewer2.org
oranžová
červená
modrá
zelená
sivá

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“