počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Rozdelenie obcí SR podľa ich typu
 späť na úvodnú stránkuŠtruktúra obcí podľa početnosti

 mestá*  139 / 2 927 
 4,7%
 vidiecke obce  2 747 / 2 927 
 93,9%
 mestské časti  39 / 2 927 
 1,3%
 vojenské obvody  3 / 2 927 
 0,1%

* celkový počet miest je 141 (vrátane BA a KE). Na tomto grafe sú ale tieto dve mestá vyňaté a sú znázornené v rámci počtu mestských častí (17 BA, 22 KE)

Základné delenie je v skutočnosti na Slovensku také, že obce sa delia na mestá (141) a vidiecke obce (2749). To či je niektorá obec mestom, určuje jej štatút. Tento udeľuje jednotlivým obciam Národná rada Slovenskej republiky (po splnení podmienok podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisoch). Nerozhoduje o tom veľkostné kritérium ako v niektorých iných krajinách a preto môžeme na Slovensku nájsť mestá s veľmi nízkym počtom obyvateľov a na druhej strane vidiecke obce s výrazne vyšším počtom obyvateľov.Obyvatelia žijúci v jednotlivých typoch obcí (v roku 2021)

 mestá*  2 193 931 / 5 449 270 
 40,3%
 vidiecke obce  2 550 618 / 5 449 270 
 46,8%
 mestské časti  704 543 / 5 449 270 
 12,9%
 vojenské obvody  178 / 5 449 270 
 0,0%


Obyvatelia žijúci v jednotlivých typoch obcí (v roku 2021) - mestá a mestské časti spolu, vidiecke obce a vojenské obvody spolu (stupeň urbanizácie SR)

 mestá  2 898 474 / 5 449 270 
 53,2%
 vidiecke obce  2 550 796 / 5 449 270 
 46,8% 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava