počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Krivany  

kód obce: 524689 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1301
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Sabinov

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.krivany.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
okres: Sabinov   [ kód okresu: 708 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Sabinov [SK0418]
LAU2: obec Krivany [SK0418524689]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:1348  
1980:1166   [rozdiel 1980-1970: -182] (úbytok)
1991:1088   [rozdiel 1991-1980: -78] (úbytok)
2001:1093   [rozdiel 2001-1991: 5] (prírastok)
2011:1215   [rozdiel 2011-2001: 122] (prírastok)
2013:1232   [rozdiel 2013-2011: 17] (prírastok)
2017:1233   [rozdiel 2017-2013: 1] (prírastok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 9):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Lipanyokres Sabinov (Prešovský kraj)
Ďačovokres Sabinov (Prešovský kraj)
Kamenicaokres Sabinov (Prešovský kraj)
Oľšovokres Sabinov (Prešovský kraj)
Vislankaokres Stará Ľubovňa (Prešovský kraj)
Torysaokres Sabinov (Prešovský kraj)
Ľubotínokres Stará Ľubovňa (Prešovský kraj)
Šarišské Jastrabieokres Stará Ľubovňa (Prešovský kraj)
Pusté Poleokres Stará Ľubovňa (Prešovský kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“