počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Bánovce nad Bebravou  

kód obce: 542652 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1232
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Bánovce nad Bebravou

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.banovce.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
okres: Bánovce nad Bebravou   [ kód okresu: 301 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Bánovce nad Bebravou [SK0221]
LAU2: obec Bánovce nad Bebravou [SK0221542652]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:9496  
1980:15342   [rozdiel 1980-1970: 5846] (prírastok)
1991:19893   [rozdiel 1991-1980: 4551] (prírastok)
2001:20901   [rozdiel 2001-1991: 1008] (prírastok)
2011:19564   [rozdiel 2011-2001: -1337] (úbytok)
2013:19133   [rozdiel 2013-2011: -431] (úbytok)
2017:18350   [rozdiel 2017-2013: -783] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 11):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Ruskovceokres Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)
Miezgovceokres Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)
Podlužanyokres Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)
Prusyokres Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)
Veľké Chlievanyokres Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)
Dežericeokres Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)
Brezolupyokres Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)
Dolné Našticeokres Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)
Horné Našticeokres Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)
Dvorecokres Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)
Veľké Držkovceokres Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“