počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  Andovce  

kód obce: 503029 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1424
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o dostupnosti / vzdialenosti obce
 obec: Andovce

 vzdialenosť (km)časová dostupnosť (min)priama vzdušná vzd.(km)
hlavné mesto: Bratislava119.09276.2
krajské mesto: Nitra43.94835.2
okresné mesto: Nové Zámky5.894.4


Porovnanie s priemernou hodnotou na úrovni okresu a kraja:
porovnanie s krajskou úrovňouPriemerná vzdialenosť obcí od krajského centra v Nitrianskom kraji je 44.47 km.
V obci Andovce je táto hodnota NIŽŠIA o 0.57 km.

Priemerná časová dostupnosť obcí od krajského centra v Nitrianskom kraji je 43.94 minút.
V obci Andovce je táto hodnota VYŠŠIA o 4.06 minút.
porovnanie s okresnou úrovňouPriemerná vzdialenosť obcí od okresného centra v okrese Nové Zámky je 30.87 km.
V obci Andovce je táto hodnota NIŽŠIA o 25.07 km.

Priemerná časová dostupnosť obcí od okresného centra v okrese Nové Zámky je 30.39 minút.
V obci Andovce je táto hodnota NIŽŠIA o 21.39 minút.


Jednotlivé ukazovatele o vzdialenosti a časovej dostupnosti boli vypočítané na základe existujúcej dopravnej infraštruktúry v marci 2017 pomocou Google Maps.


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“