počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Nedašovce  

| Vybrané štatistické dáta zo SODB 2001

kód obce: 505200 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1232
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Bánovce nad Bebravou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Bánovce nad Bebravou   [ kód okresu: 301 ]

Počet obyvateľov v obci: 460     [statické grafy]
Podiel obyvateľov odchádzajúcich za prácou: 42.48
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov: 49.13
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 2.94
Podiel trvalo obývaných domov z celkového počtu domov: 71.43
Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov: 72.64
Podiel bytov s plynom: 84.93
Podiel bytov s vodovodom: 82.88
Podiel bytov s kanalizáciou: 0.00
  
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava