počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Rimavská Sobota   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 514462 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1268
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Rimavská Sobota

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Rimavská Sobota   [ kód okresu: 609 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 24640 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 25088 | rozdiel (2011-2001): -448

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa vierovyznania

vierovyznaniepočetpodiel (%)
1.)Rímskokatolícka cirkev998940.54
2.)Evanjelická cirkev augsburského vyznania20048.13
3.)Gréckokatolícka cirkev930.38
4.)Reformovaná kresťanská cirkev18487.5
5.)Pravoslávna cirkev240.1
6.)Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia1840.75
7.)Evanjelická cirkev metodistická1580.64
8.)Kresťanské zbory570.23
9.)Apoštolská cirkev30.01
10.)Bratská jednota baptistov110.04
11.)Cirkev adventistov siedmeho dňa100.04
12.)Cirkev bratská30.01
13.)Ústredný zväz židovských náboženských obcí150.06
14.)Starokatolícka cirkev220.09
15.)Cirkev československá husitská70.03
16.)Novoapoštolská cirkev20.01
17.)Bahájske spoločenstvo00
18.)Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní50.02
19.)iné700.28
20.)bez vyznania553922.48
21.)nezistené459618.65 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“