počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Ludrová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 510823 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1461
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Ružomberok

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Ružomberok   [ kód okresu: 508 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 979 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 945 | rozdiel (2011-2001): 34

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa vzdelania

vzdelaniepočetpodiel (%)
1.)základné16316.65
2.)učňovské (bez maturity)14514.81
3.)stredné odborné (bez maturity)12012.26
4.)úplné stredné učňovské (s maturitou)363.68
5.)úplné stredné odborné (s maturitou)19319.71
6.)úplné stredné všeobecné262.66
7.)vyššie odborné vzdelanie111.12
8.)vysokoškolské bakalárske181.84
9.)vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské636.44
10.)vysokoškolské doktorandské10.1
11.)bez školského vzdelania17317.67
12.)nezistené303.06

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“