počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Trenčín  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Trenčín (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2017)
p.č. názov obce typ obce po (2017)
1  Trenčínmesto55537
2  Nemšovámesto6368
3  Trenčianska Teplávidiecka obec4211
4  Trenčianske Teplicemesto4177
5  Horná Súčavidiecka obec3405
6  Trenčianska Turnávidiecka obec3369
7  Trenčianske Stankovcevidiecka obec3297
8  Dolná Súčavidiecka obec3087
9  Horné Srnievidiecka obec2774
10  Soblahovvidiecka obec2314
11  Drietomavidiecka obec2268
12  Omšenievidiecka obec1973
13  Chocholná - Velčicevidiecka obec1696
14  Melčice - Lieskovévidiecka obec1625
15  Svinnávidiecka obec1572
16  Trenčianske Jastrabievidiecka obec1237
17  Mníchova Lehotavidiecka obec1210
18  Skalka nad Váhomvidiecka obec1169
19  Zamarovcevidiecka obec1063
20  Selecvidiecka obec1006
21  Ivanovcevidiecka obec980
22  Dubodielvidiecka obec945
23  Adamovské Kochanovcevidiecka obec855
24  Neporadzavidiecka obec816
25  Motešicevidiecka obec810
26  Dolná Porubavidiecka obec797
27  Trenčianske Miticevidiecka obec778
28  Bobotvidiecka obec760
29  Veľká Hradnávidiecka obec710
30  Veľké Bierovcevidiecka obec705
31  Kostolná - Záriečievidiecka obec683
32  Horňanyvidiecka obec445
33  Opatovcevidiecka obec427
34  Hrabovkavidiecka obec419
35  Štvrtokvidiecka obec359
36  Krivosúd - Bodovkavidiecka obec347
37  Petrova Lehotavidiecka obec187

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Trenčín  55 537 
 48,6% 
 2) Nemšová  6 368 
 5,6% 
 3) Trenčianska Teplá  4 211 
 3,7% 
 4) Trenčianske Teplice  4 177 
 3,7% 
 5) Horná Súča  3 405 
 3,0% 
 6) Trenčianska Turná  3 369 
 2,9% 
 7) Trenčianske Stankovce  3 297 
 2,9% 
 8) Dolná Súča  3 087 
 2,7% 
 9) Horné Srnie  2 774 
 2,4% 
 10) Soblahov  2 314 
 2,0% 
 11) Drietoma  2 268 
 2,0% 
 12) Omšenie  1 973 
 1,7% 
 13) Chocholná - Velčice  1 696 
 1,5% 
 14) Melčice - Lieskové  1 625 
 1,4% 
 15) Svinná  1 572 
 1,4% 
 16) Trenčianske Jastrabie  1 237 
 1,1% 
 17) Mníchova Lehota  1 210 
 1,1% 
 18) Skalka nad Váhom  1 169 
 1,0% 
 19) Zamarovce  1 063 
 0,9% 
 20) Selec  1 006 
 0,9% 
 21) Ivanovce  980 
 0,9% 
 22) Dubodiel  945 
 0,8% 
 23) Adamovské Kochanovce  855 
 0,7% 
 24) Neporadza  816 
 0,7% 
 25) Motešice  810 
 0,7% 
 26) Dolná Poruba  797 
 0,7% 
 27) Trenčianske Mitice  778 
 0,7% 
 28) Bobot  760 
 0,7% 
 29) Veľká Hradná  710 
 0,6% 
 30) Veľké Bierovce  705 
 0,6% 
 31) Kostolná - Záriečie  683 
 0,6% 
 32) Horňany  445 
 0,4% 
 33) Opatovce  427 
 0,4% 
 34) Hrabovka  419 
 0,4% 
 35) Štvrtok  359 
 0,3% 
 36) Krivosúd - Bodovka  347 
 0,3% 
 37) Petrova Lehota  187 
 0,2% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“