počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Lučenec  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Lučenec (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Lučenecmesto25902
2  Fiľakovomesto9949
3  Divínvidiecka obec2030
4  Lovinobaňavidiecka obec1935
5  Vidinávidiecka obec1694
6  Haličvidiecka obec1662
7  Radzovcevidiecka obec1602
8  Tomášovcevidiecka obec1374
9  Šídvidiecka obec1329
10  Mýtnavidiecka obec1165
11  Biskupicevidiecka obec1137
12  Čakanovcevidiecka obec1126
13  Veľká nad Ipľomvidiecka obec932
14  Rapovcevidiecka obec930
15  Fiľakovské Kováčevidiecka obec909
16  Trebeľovcevidiecka obec867
17  Ružinávidiecka obec835
18  Mučínvidiecka obec763
19  Panické Dravcevidiecka obec743
20  Veľké Dravcevidiecka obec698
21  Holišavidiecka obec670
22  Stará Haličvidiecka obec638
23  Boľkovcevidiecka obec636
24  Belinavidiecka obec617
25  Dobročvidiecka obec596
26  Šávoľvidiecka obec588
27  Čamovcevidiecka obec581
28  Trenčvidiecka obec558
29  Podrečanyvidiecka obec527
30  Buzitkavidiecka obec478
31  Šuricevidiecka obec471
32  Točnicavidiecka obec388
33  Nitra nad Ipľomvidiecka obec381
34  Lehôtkavidiecka obec355
35  Ľuborečvidiecka obec348
36  Tuhárvidiecka obec339
37  Jelšovecvidiecka obec331
38  Ratkavidiecka obec329
39  Maškovávidiecka obec325
40  Bulharyvidiecka obec320
41  Šiatorská Bukovinkavidiecka obec289
42  Kotmanovávidiecka obec279
43  Mikušovcevidiecka obec275
44  Pílavidiecka obec248
45  Lipovanyvidiecka obec246
46  Ábelovávidiecka obec219
47  Pincinávidiecka obec208
48  Budinávidiecka obec207
49  Lupočvidiecka obec206
50  Kalondavidiecka obec198
51  Plešvidiecka obec191
52  Pršavidiecka obec190
53  Nové Honyvidiecka obec179
54  Gregorova Vieskavidiecka obec144
55  Polichnovidiecka obec128
56  Lentvoravidiecka obec82
57  Prahavidiecka obec75

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Lučenec  25 902 
 36,8% 
 2) Fiľakovo  9 949 
 14,1% 
 3) Divín  2 030 
 2,9% 
 4) Lovinobaňa  1 935 
 2,7% 
 5) Vidiná  1 694 
 2,4% 
 6) Halič  1 662 
 2,4% 
 7) Radzovce  1 602 
 2,3% 
 8) Tomášovce  1 374 
 2,0% 
 9) Šíd  1 329 
 1,9% 
 10) Mýtna  1 165 
 1,7% 
 11) Biskupice  1 137 
 1,6% 
 12) Čakanovce  1 126 
 1,6% 
 13) Veľká nad Ipľom  932 
 1,3% 
 14) Rapovce  930 
 1,3% 
 15) Fiľakovské Kováče  909 
 1,3% 
 16) Trebeľovce  867 
 1,2% 
 17) Ružiná  835 
 1,2% 
 18) Mučín  763 
 1,1% 
 19) Panické Dravce  743 
 1,1% 
 20) Veľké Dravce  698 
 1,0% 
 21) Holiša  670 
 1,0% 
 22) Stará Halič  638 
 0,9% 
 23) Boľkovce  636 
 0,9% 
 24) Belina  617 
 0,9% 
 25) Dobroč  596 
 0,8% 
 26) Šávoľ  588 
 0,8% 
 27) Čamovce  581 
 0,8% 
 28) Trenč  558 
 0,8% 
 29) Podrečany  527 
 0,7% 
 30) Buzitka  478 
 0,7% 
 31) Šurice  471 
 0,7% 
 32) Točnica  388 
 0,6% 
 33) Nitra nad Ipľom  381 
 0,5% 
 34) Lehôtka  355 
 0,5% 
 35) Ľuboreč  348 
 0,5% 
 36) Tuhár  339 
 0,5% 
 37) Jelšovec  331 
 0,5% 
 38) Ratka  329 
 0,5% 
 39) Mašková  325 
 0,5% 
 40) Bulhary  320 
 0,5% 
 41) Šiatorská Bukovinka  289 
 0,4% 
 42) Kotmanová  279 
 0,4% 
 43) Mikušovce  275 
 0,4% 
 44) Píla  248 
 0,4% 
 45) Lipovany  246 
 0,3% 
 46) Ábelová  219 
 0,3% 
 47) Pinciná  208 
 0,3% 
 48) Budiná  207 
 0,3% 
 49) Lupoč  206 
 0,3% 
 50) Kalonda  198 
 0,3% 
 51) Pleš  191 
 0,3% 
 52) Prša  190 
 0,3% 
 53) Nové Hony  179 
 0,3% 
 54) Gregorova Vieska  144 
 0,2% 
 55) Polichno  128 
 0,2% 
 56) Lentvora  82 
 0,1% 
 57) Praha  75 
 0,1% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava