počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Košice - okolie  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Košice - okolie (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Moldava nad Bodvoumesto10305
2  Čaňavidiecka obec5864
3  Valalikyvidiecka obec4475
4  Medzevmesto4107
5  Veľká Idavidiecka obec3911
6  Kecerovcevidiecka obec3794
7  Turňa nad Bodvouvidiecka obec3700
8  Jasovvidiecka obec3535
9  Družstevná pri Hornádevidiecka obec2764
10  Popročvidiecka obec2681
11  Rozhanovcevidiecka obec2591
12  Drienovecvidiecka obec2366
13  Seňavidiecka obec2170
14  Čečejovcevidiecka obec2113
15  Sady nad Torysouvidiecka obec1964
16  Ďurkovvidiecka obec1926
17  Gečavidiecka obec1822
18  Malá Idavidiecka obec1701
19  Bidovcevidiecka obec1629
20  Ruskovvidiecka obec1572
21  Nižná Myšľavidiecka obec1568
22  Perín - Chymvidiecka obec1532
23  Haniskavidiecka obec1494
24  Slanecvidiecka obec1489
25  Trstené pri Hornádevidiecka obec1471
26  Kysakvidiecka obec1469
27  Ždaňavidiecka obec1383
28  Mokrancevidiecka obec1367
29  Sokoľanyvidiecka obec1361
30  Košické Oľšanyvidiecka obec1348
31  Budimírvidiecka obec1288
32  Kokšov - Bakšavidiecka obec1251
33  Sokoľvidiecka obec1250
34  Kostoľany nad Hornádomvidiecka obec1247
35  Vtáčkovcevidiecka obec1243
36  Buzicavidiecka obec1212
37  Kráľovcevidiecka obec1149
38  Kechnecvidiecka obec1137
39  Bohdanovcevidiecka obec1127
40  Skárošvidiecka obec1108
41  Košická Poliankavidiecka obec1030
42  Svinicavidiecka obec989
43  Košická Belávidiecka obec986
44  Boliarovvidiecka obec980
45  Vyšná Myšľavidiecka obec957
46  Rankovcevidiecka obec954
47  Ploskévidiecka obec952
48  Vajkovcevidiecka obec941
49  Nižný Klátovvidiecka obec878
50  Bukovecvidiecka obec851
51  Šemšavidiecka obec846
52  Cesticevidiecka obec831
53  Beniakovcevidiecka obec785
54  Nováčanyvidiecka obec749
55  Štósvidiecka obec737
56  Kalšavidiecka obec724
57  Baškavidiecka obec713
58  Čakanovcevidiecka obec688
59  Olšovanyvidiecka obec676
60  Gyňovvidiecka obec669
61  Ďurďošíkvidiecka obec667
62  Blažicevidiecka obec651
63  Chrastnévidiecka obec632
64  Nižná Kamenicavidiecka obec624
65  Janíkvidiecka obec614
66  Nižná Hutkavidiecka obec614
67  Rudníkvidiecka obec608
68  Paňovcevidiecka obec589
69  Bačkovíkvidiecka obec579
70  Vyšný Medzevvidiecka obec522
71  Dvorníky - Včelárevidiecka obec512
72  Hýľovvidiecka obec512
73  Vyšná Hutkavidiecka obec508
74  Nová Polhoravidiecka obec504
75  Obišovcevidiecka obec471
76  Vyšný Klátovvidiecka obec470
77  Slanské Nové Mestovidiecka obec464
78  Nižný Lánecvidiecka obec447
79  Žarnovvidiecka obec433
80  Čižaticevidiecka obec414
81  Belžavidiecka obec411
82  Debraďvidiecka obec409
83  Komárovcevidiecka obec405
84  Milhosťvidiecka obec392
85  Zlatá Idkavidiecka obec392
86  Pedervidiecka obec389
87  Hrašovíkvidiecka obec383
88  Rákošvidiecka obec359
89  Hodkovcevidiecka obec339
90  Rešicavidiecka obec335
91  Vyšná Kamenicavidiecka obec331
92  Vyšný Čajvidiecka obec329
93  Veľká Lodinavidiecka obec318
94  Turnianska Nová Vesvidiecka obec308
95  Trsťanyvidiecka obec302
96  Košický Klečenovvidiecka obec296
97  Herľanyvidiecka obec286
98  Nižný Čajvidiecka obec286
99  Bočiarvidiecka obec249
100  Hájvidiecka obec248
101  Slanská Hutavidiecka obec239
102  Malá Lodinavidiecka obec228
103  Nový Salašvidiecka obec221
104  Trebejovvidiecka obec206
105  Hačavavidiecka obec203
106  Hosťovcevidiecka obec202
107  Slančíkvidiecka obec201
108  Opinávidiecka obec196
109  Zádielvidiecka obec155
110  Kecerovský Lipovecvidiecka obec113
111  Chorvátyvidiecka obec103
112  Opátkavidiecka obec103
113  Buneticevidiecka obec89
114  Mudrovcevidiecka obec65

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Moldava nad Bodvou  10 305 
 8,0% 
 2) Čaňa  5 864 
 4,6% 
 3) Valaliky  4 475 
 3,5% 
 4) Medzev  4 107 
 3,2% 
 5) Veľká Ida  3 911 
 3,0% 
 6) Kecerovce  3 794 
 3,0% 
 7) Turňa nad Bodvou  3 700 
 2,9% 
 8) Jasov  3 535 
 2,8% 
 9) Družstevná pri Hornáde  2 764 
 2,2% 
 10) Poproč  2 681 
 2,1% 
 11) Rozhanovce  2 591 
 2,0% 
 12) Drienovec  2 366 
 1,8% 
 13) Seňa  2 170 
 1,7% 
 14) Čečejovce  2 113 
 1,6% 
 15) Sady nad Torysou  1 964 
 1,5% 
 16) Ďurkov  1 926 
 1,5% 
 17) Geča  1 822 
 1,4% 
 18) Malá Ida  1 701 
 1,3% 
 19) Bidovce  1 629 
 1,3% 
 20) Ruskov  1 572 
 1,2% 
 21) Nižná Myšľa  1 568 
 1,2% 
 22) Perín - Chym  1 532 
 1,2% 
 23) Haniska  1 494 
 1,2% 
 24) Slanec  1 489 
 1,2% 
 25) Trstené pri Hornáde  1 471 
 1,1% 
 26) Kysak  1 469 
 1,1% 
 27) Ždaňa  1 383 
 1,1% 
 28) Mokrance  1 367 
 1,1% 
 29) Sokoľany  1 361 
 1,1% 
 30) Košické Oľšany  1 348 
 1,1% 
 31) Budimír  1 288 
 1,0% 
 32) Kokšov - Bakša  1 251 
 1,0% 
 33) Sokoľ  1 250 
 1,0% 
 34) Kostoľany nad Hornádom  1 247 
 1,0% 
 35) Vtáčkovce  1 243 
 1,0% 
 36) Buzica  1 212 
 0,9% 
 37) Kráľovce  1 149 
 0,9% 
 38) Kechnec  1 137 
 0,9% 
 39) Bohdanovce  1 127 
 0,9% 
 40) Skároš  1 108 
 0,9% 
 41) Košická Polianka  1 030 
 0,8% 
 42) Svinica  989 
 0,8% 
 43) Košická Belá  986 
 0,8% 
 44) Boliarov  980 
 0,8% 
 45) Vyšná Myšľa  957 
 0,7% 
 46) Rankovce  954 
 0,7% 
 47) Ploské  952 
 0,7% 
 48) Vajkovce  941 
 0,7% 
 49) Nižný Klátov  878 
 0,7% 
 50) Bukovec  851 
 0,7% 
 51) Šemša  846 
 0,7% 
 52) Cestice  831 
 0,6% 
 53) Beniakovce  785 
 0,6% 
 54) Nováčany  749 
 0,6% 
 55) Štós  737 
 0,6% 
 56) Kalša  724 
 0,6% 
 57) Baška  713 
 0,6% 
 58) Čakanovce  688 
 0,5% 
 59) Olšovany  676 
 0,5% 
 60) Gyňov  669 
 0,5% 
 61) Ďurďošík  667 
 0,5% 
 62) Blažice  651 
 0,5% 
 63) Chrastné  632 
 0,5% 
 64) Nižná Kamenica  624 
 0,5% 
 65) Janík  614 
 0,5% 
 66) Nižná Hutka  614 
 0,5% 
 67) Rudník  608 
 0,5% 
 68) Paňovce  589 
 0,5% 
 69) Bačkovík  579 
 0,5% 
 70) Vyšný Medzev  522 
 0,4% 
 71) Dvorníky - Včeláre  512 
 0,4% 
 72) Hýľov  512 
 0,4% 
 73) Vyšná Hutka  508 
 0,4% 
 74) Nová Polhora  504 
 0,4% 
 75) Obišovce  471 
 0,4% 
 76) Vyšný Klátov  470 
 0,4% 
 77) Slanské Nové Mesto  464 
 0,4% 
 78) Nižný Lánec  447 
 0,3% 
 79) Žarnov  433 
 0,3% 
 80) Čižatice  414 
 0,3% 
 81) Belža  411 
 0,3% 
 82) Debraď  409 
 0,3% 
 83) Komárovce  405 
 0,3% 
 84) Milhosť  392 
 0,3% 
 85) Zlatá Idka  392 
 0,3% 
 86) Peder  389 
 0,3% 
 87) Hrašovík  383 
 0,3% 
 88) Rákoš  359 
 0,3% 
 89) Hodkovce  339 
 0,3% 
 90) Rešica  335 
 0,3% 
 91) Vyšná Kamenica  331 
 0,3% 
 92) Vyšný Čaj  329 
 0,3% 
 93) Veľká Lodina  318 
 0,2% 
 94) Turnianska Nová Ves  308 
 0,2% 
 95) Trsťany  302 
 0,2% 
 96) Košický Klečenov  296 
 0,2% 
 97) Herľany  286 
 0,2% 
 98) Nižný Čaj  286 
 0,2% 
 99) Bočiar  249 
 0,2% 
 100) Háj  248 
 0,2% 
 101) Slanská Huta  239 
 0,2% 
 102) Malá Lodina  228 
 0,2% 
 103) Nový Salaš  221 
 0,2% 
 104) Trebejov  206 
 0,2% 
 105) Hačava  203 
 0,2% 
 106) Hosťovce  202 
 0,2% 
 107) Slančík  201 
 0,2% 
 108) Opiná  196 
 0,2% 
 109) Zádiel  155 
 0,1% 
 110) Kecerovský Lipovec  113 
 0,1% 
 111) Chorváty  103 
 0,1% 
 112) Opátka  103 
 0,1% 
 113) Bunetice  89 
 0,1% 
 114) Mudrovce  65 
 0,1% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava