počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Sobrance  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Sobrance (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Sobrancemesto5875
2  Úbrežvidiecka obec1022
3  Bežovcevidiecka obec970
4  Lekárovcevidiecka obec870
5  Záhorvidiecka obec656
6  Blatné Remetyvidiecka obec649
7  Remetské Hámrevidiecka obec551
8  Tibavavidiecka obec536
9  Veľké Revištiavidiecka obec503
10  Choňkovcevidiecka obec502
11  Jenkovcevidiecka obec423
12  Krčavavidiecka obec421
13  Koromľavidiecka obec414
14  Nižná Rybnicavidiecka obec410
15  Porúbkavidiecka obec407
16  Vyšné Remetyvidiecka obec403
17  Bunkovcevidiecka obec392
18  Vyšná Rybnicavidiecka obec389
19  Hlivištiavidiecka obec373
20  Horňavidiecka obec338
21  Podhoroďvidiecka obec337
22  Koňušvidiecka obec332
23  Kristyvidiecka obec330
24  Ostrovvidiecka obec330
25  Nižné Nemeckévidiecka obec329
26  Ruský Hrabovecvidiecka obec292
27  Fekišovcevidiecka obec290
28  Jasenovvidiecka obec286
29  Priekopavidiecka obec278
30  Ruskovcevidiecka obec252
31  Vojnatinavidiecka obec246
32  Orechovávidiecka obec241
33  Vyšné Nemeckévidiecka obec238
34  Baškovcevidiecka obec232
35  Blatné Revištiavidiecka obec220
36  Inovcevidiecka obec207
37  Petrovcevidiecka obec201
38  Tašuľavidiecka obec199
39  Porostovvidiecka obec198
40  Sejkovvidiecka obec192
41  Beňatinavidiecka obec189
42  Kolibabovcevidiecka obec182
43  Pinkovcevidiecka obec180
44  Husákvidiecka obec176
45  Blatná Poliankavidiecka obec166
46  Ruská Bystrávidiecka obec108
47  Svätušvidiecka obec105

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Sobrance  5 875 
 26,2% 
 2) Úbrež  1 022 
 4,6% 
 3) Bežovce  970 
 4,3% 
 4) Lekárovce  870 
 3,9% 
 5) Záhor  656 
 2,9% 
 6) Blatné Remety  649 
 2,9% 
 7) Remetské Hámre  551 
 2,5% 
 8) Tibava  536 
 2,4% 
 9) Veľké Revištia  503 
 2,2% 
 10) Choňkovce  502 
 2,2% 
 11) Jenkovce  423 
 1,9% 
 12) Krčava  421 
 1,9% 
 13) Koromľa  414 
 1,8% 
 14) Nižná Rybnica  410 
 1,8% 
 15) Porúbka  407 
 1,8% 
 16) Vyšné Remety  403 
 1,8% 
 17) Bunkovce  392 
 1,7% 
 18) Vyšná Rybnica  389 
 1,7% 
 19) Hlivištia  373 
 1,7% 
 20) Horňa  338 
 1,5% 
 21) Podhoroď  337 
 1,5% 
 22) Koňuš  332 
 1,5% 
 23) Kristy  330 
 1,5% 
 24) Ostrov  330 
 1,5% 
 25) Nižné Nemecké  329 
 1,5% 
 26) Ruský Hrabovec  292 
 1,3% 
 27) Fekišovce  290 
 1,3% 
 28) Jasenov  286 
 1,3% 
 29) Priekopa  278 
 1,2% 
 30) Ruskovce  252 
 1,1% 
 31) Vojnatina  246 
 1,1% 
 32) Orechová  241 
 1,1% 
 33) Vyšné Nemecké  238 
 1,1% 
 34) Baškovce  232 
 1,0% 
 35) Blatné Revištia  220 
 1,0% 
 36) Inovce  207 
 0,9% 
 37) Petrovce  201 
 0,9% 
 38) Tašuľa  199 
 0,9% 
 39) Porostov  198 
 0,9% 
 40) Sejkov  192 
 0,9% 
 41) Beňatina  189 
 0,8% 
 42) Kolibabovce  182 
 0,8% 
 43) Pinkovce  180 
 0,8% 
 44) Husák  176 
 0,8% 
 45) Blatná Polianka  166 
 0,7% 
 46) Ruská Bystrá  108 
 0,5% 
 47) Svätuš  105 
 0,5% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava