počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Vybrané ukazovatele na úrovni okresov SR zo sčítania v roku 2021
 späť na úvodnú stránku


Na tejto stránke nájdete kartografickú interpretáciu vybraných ukazovateľov na úrovni okresov SR. Ukazovatele sú znázornené pomocou diagramov, pričom veľkosť diagramov zodpovedá absolútnej veľkosti daného ukazovateľa (napr. počet obyvateľov vo veku 0-14 rokov) a farba znázorňuje relatívnu hodnotu tohoto ukazovateľa (napr. podiel obyvateľov vo veku 0-14 rokov z celkového počtu obyvateľov).

OBYVATEĽSTVO
 Počet obyvateľov
 Podiel obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania
 Podiel obyvateľov evanjelického vierovyznania
 Podiel obyvateľov bez vyznania
 Podiel obyvateľov vo veku 0-14 rokov (predproduktívny vek)
 Podiel obyvateľov vo veku 65 a viac rokov (poproduktívny vek)
 Podiel obyvateľov slovenskej národnosti
 Podiel obyvateľov rómskej národnosti
 Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
 Podiel obyvateľov bez školského vzdelania (osoby vo veku 15 a viac rokov)

DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND
 Podiel domov postavených pred rokom 1919
 Podiel domov postavených po roku 2016
 Podiel rodinných domov z celkového domovéfo fondu
 Podiel bytových domov z celkového domvého fondu
 Podiel domov bez kanalizácie
 Podiel domov bez plynu
 Podiel domov bez vodovodnej prípojky

Mapy trochu ináč - ANAMORFNÉ MAPY vybraných ukazovateľov
 Počet obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania
 Počet obyvateľov evanjelického vierovyznania
 Počet obyvateľov bez vyznania
 Počet obyvateľov maďarskej nárdonosti
 Počet obyvateľov rómskej národnosti
 Počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov
 Počet domov postavených do roku 1919
 Počet domov postavených po roku 2016
 Počet domov bez prípojky na vodovodnú sieť
 Počet domov bez kanalizácie
 Počet domov bez plynuZdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava