Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Selec    [ kód obce: 506478 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Selec
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-434 20 54 
5-928 32 60 
10-1431 38 69 
15-1935 40 75 
20-2443 36 79 
25-2946 40 86 
30-3430 29 59 
35-3941 34 75 
40-4438 29 67 
45-4932 29 61 
50-5426 21 47 
55-5924 27 51 
60-6420 18 38 
65-6926 25 51 
70-7413 21 34 
75-7915 24 
80-8412 
85+
nezistený vek
Spolu483 466 949 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.4% 
 80-84  5 
 1.0% 
 75-79  9 
 1.9% 
 70-74  13 
 2.7% 
 65-69  26 
 5.4% 
 60-64  20 
 4.1% 
 55-59  24 
 5.0% 
 50-54  26 
 5.4% 
 45-49  32 
 6.6% 
 40-44  38 
 7.9% 
 35-39  41 
 8.5% 
 30-34  30 
 6.2% 
 25-29  46 
 9.5% 
 20-24  43 
 8.9% 
 15-19  35 
 7.2% 
 10-14  31 
 6.4% 
 5-9  28 
 5.8% 
 0-4  34 
 7.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.1% 
 80-84  7 
 1.5% 
 75-79  15 
 3.2% 
 70-74  21 
 4.5% 
 65-69  25 
 5.4% 
 60-64  18 
 3.9% 
 55-59  27 
 5.8% 
 50-54  21 
 4.5% 
 45-49  29 
 6.2% 
 40-44  29 
 6.2% 
 35-39  34 
 7.3% 
 30-34  29 
 6.2% 
 25-29  40 
 8.6% 
 20-24  36 
 7.7% 
 15-19  40 
 8.6% 
 10-14  38 
 8.2% 
 5-9  32 
 6.9% 
 0-4  20 
 4.3% 

Priemerný vek v obci Selec je 36.3 [ muži: 35.4, ženy: 37.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 183    [ muži: 93, ženy: 90 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 573    [ muži: 315, ženy: 258 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 193    [ muži: 75, ženy: 118 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská482 464 946 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu483 466 949 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  946 
 99.7% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Selec.

 946 / 949 
 99.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev792 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania122 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania24 
 Nezistené
 Spolu949 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Selec.

 24 / 949 
 2.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  792 
 83.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  122 
 12.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  2 
 0.2% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  24 
 2.5% 
 Neudané  8 
 0.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné212 27.86 
 Učňovské (bez maturity)218 28.65 
 Stredné odborné (bez maturity)136 17.87 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)56 7.36 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)91 11.96 
 Úplné stredné všeobecné16 2.1 
 Vyššie0.53 
 Vysokoškolské spolu21 2.76 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.92 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov188  
 Spolu949  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 761 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Selec.

 188 / 949 
 19.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby31 6.31 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.43 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba182 37.07 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody11 2.24 
7 Stavebníctvo23 4.68 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru35 7.13 
9 Hotely a reštaurácie13 2.65 
10 Doprava, skladovanie a spoje22 4.48 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.41 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj15 3.05 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie24 4.89 
14 Školstvo0.81 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť29 5.91 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.81 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví89 18.13 
  Spolu491 100 


Z celkového počtu 491 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 335 obyvateľov

 335 / 491 
 68.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 292
    trvale obývaných domov: 241
    neobývaných domov: 51
    z toho určených na rekreáciu: 19
priemerný vek domu: 33

Bytov spolu: 341
    v tom trvalo obývané: 279

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 6  (2.15%)
    2 izby: 31  (11.11%)
    3 izby: 95  (34.05%)
    4 izby: 64  (22.94%)
    5+ izieb: 83  (29.75%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 65.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 99.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 19 / 51 
 37.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 279 / 341 
 81.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu279 949 
  s plynom zo siete254 860 
  s vodovodom v byte268 920 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené10 28 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik241 851 
  so splachovacím záchodom245 864 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom266 916 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 0 / 279 
 0.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 254 / 279 
 91.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 860 [90.6 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 3 / 279 
 1.1%
- septik
 241 / 279 
 86.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 9 [0.94 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 851 [89.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Selec
späť na stránku okresu [ Trenčín ]