Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Streženice    [ kód obce: 557471 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Streženice
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-417 16 33 
5-931 33 64 
10-1434 31 65 
15-1926 24 50 
20-2434 33 67 
25-2930 26 56 
30-3435 29 64 
35-3934 24 58 
40-4423 23 46 
45-4932 26 58 
50-5421 18 39 
55-5918 24 42 
60-6418 25 43 
65-6924 23 47 
70-7415 23 38 
75-7911 13 24 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu406 397 803 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  3 
 0.7% 
 75-79  11 
 2.7% 
 70-74  15 
 3.7% 
 65-69  24 
 5.9% 
 60-64  18 
 4.4% 
 55-59  18 
 4.4% 
 50-54  21 
 5.2% 
 45-49  32 
 7.9% 
 40-44  23 
 5.7% 
 35-39  34 
 8.4% 
 30-34  35 
 8.6% 
 25-29  30 
 7.4% 
 20-24  34 
 8.4% 
 15-19  26 
 6.4% 
 10-14  34 
 8.4% 
 5-9  31 
 7.6% 
 0-4  17 
 4.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.0% 
 80-84  2 
 0.5% 
 75-79  13 
 3.3% 
 70-74  23 
 5.8% 
 65-69  23 
 5.8% 
 60-64  25 
 6.3% 
 55-59  24 
 6.0% 
 50-54  18 
 4.5% 
 45-49  26 
 6.5% 
 40-44  23 
 5.8% 
 35-39  24 
 6.0% 
 30-34  29 
 7.3% 
 25-29  26 
 6.5% 
 20-24  33 
 8.3% 
 15-19  24 
 6.0% 
 10-14  31 
 7.8% 
 5-9  33 
 8.3% 
 0-4  16 
 4.0% 

Priemerný vek v obci Streženice je 37.3 [ muži: 36.3, ženy: 38.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 162    [ muži: 82, ženy: 80 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 456    [ muži: 253, ženy: 203 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 185    [ muži: 71, ženy: 114 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská402 387 789 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu406 397 803 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  789 
 98.3% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  1 
 0.1% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  8 
 1.0% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  1 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Streženice.

 789 / 803 
 98.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev660 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania104 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania24 
 Nezistené11 
 Spolu803 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Streženice.

 24 / 803 
 3.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  660 
 82.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  104 
 13.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  1 
 0.1% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.1% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  24 
 3.0% 
 Neudané  11 
 1.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné140 22.19 
 Učňovské (bez maturity)205 32.49 
 Stredné odborné (bez maturity)37 5.86 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)63 9.98 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)116 18.38 
 Úplné stredné všeobecné23 3.65 
 Vyššie0.63 
 Vysokoškolské spolu34 5.39 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.27 
 Ostatní bez školského vzdelania0.16 
 Deti do 16 rokov172  
 Spolu803  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 631 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Streženice.

 172 / 803 
 21.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby12 3.26 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.54 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba152 41.3 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.09 
7 Stavebníctvo21 5.71 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru13 3.53 
9 Hotely a reštaurácie11 2.99 
10 Doprava, skladovanie a spoje13 3.53 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.27 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj11 2.99 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie16 4.35 
14 Školstvo13 3.53 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.63 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.45 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví84 22.83 
  Spolu368 100 


Z celkového počtu 368 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 217 obyvateľov

 217 / 368 
 59.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 239
    trvale obývaných domov: 203
    neobývaných domov: 36
    z toho určených na rekreáciu: 11
priemerný vek domu: 33

Bytov spolu: 264
    v tom trvalo obývané: 226

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 6  (2.65%)
    2 izby: 27  (11.95%)
    3 izby: 94  (41.59%)
    4 izby: 60  (26.55%)
    5+ izieb: 39  (17.26%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 95.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 11 / 36 
 30.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 226 / 264 
 85.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu226 801 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte216 776 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu11 
  nezistené14 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť145 543 
  kanalizácia - septik63 225 
  so splachovacím záchodom201 746 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom215 768 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 6 / 226 
 2.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 11 [1.36 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 226 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 145 / 226 
 64.2%
- septik
 63 / 226 
 27.9%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 543 [67.6 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 225 [28.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Streženice
späť na stránku okresu [ Púchov ]