Veková štruktúra Slovenskej republiky v rokoch 1945 - 2007
späť na hlavnú stránku SVG
Zobrazené elementy
 Muži
 Ženy
 Popisky
 Ostatné

Zdroj dát: ŠÚ SR (2007). Vekové zloženie obyvateľstva Slovenskej republiky 1945 – 2007.
Dáta sú vždy k 21.12. daného roku

Zdroj prognostických dát: BLEHA, B – VAŇO, B. (2007). Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2025 (aktualizácia), Infostat, Bratislava, 57 p. [Population forecast of the Slovak republic until 2025 (actualization)], Online: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/prognoza07.pdf