Mobirise
Vladík Bačík


Osobná stránka
Nie som veľký fanúšik sociálnych sietí, ale v dnešnej dobe nie je na škodu mať nejakú osobnú informáciu v online prostredí. Preto som si vytvoril túto osobnú stránku, na ktorej zverejním občas niečo, čo by mohlo byť pre niekoho možno zaujímavé :)


Osobné informácieOsobné údaje

Miesto narodenia: Považská Bystrica

Trvalé bydlisko: Bratislava

Národnosť: slovenská

Domácnosť: 1+1+2 :)


Vzdelanie

Titul "PhD." - Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor Humánna geografia

2002 - 2005 Interné doktorandské štúdium, od. r. 2006 výskumný pracovník na Katedre humánnej geografie a demogeografie

Dizertačná práca obhájená dňa 13. apríla 2007 na tému "CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH ASPEKTOV INTERNETIZÁCIE OBCÍ NA PRÍKLADE TRENČIANSKEHO KRAJA" v odbore 13-02-9 humánna geografia


Titul "Mgr." - Vysoká škola, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

1996 - 2001 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Geografia - Kartografia, špecializácia: humánna geografia a demogeografia

Štúdium na Prírodovedeckej fakulte ukončené štátnou záverečnou skúškou na katedre humánnej geografie a demogeografie dňa 21. 5. 2001 (diplomová práca na tému "VPLYV ADMINISTRATÍVNEJ FUNKCIE NA VÝVOJ MIEST SR" obhájená dňa 16. 5. 2001)


Stredná škola

1992 - 1996 Gymnázium v Považskej Bystrici

Gymnázium ukončené maturitnou skúškou z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, geografia a nemecký jazyk dňa 21. 5. 1996


Grantové projekty:

Spoluriešiteľ a riešiteľ niekoľkých grantových úloh:


2015 - 2017 Mestské aglomerácie v Slovenskej republike (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.)

2012 - 2016 Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti (APVV, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.)

2012 - 2014 Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.)

2011 - 2013 Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík CSc.)

2007 - 2009 História slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.)

2006 - 2008 Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.)

2006 - 2008 Demografia a demogeografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť (APVV, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Branislav Bleha, PhD.)

2006 - Využitie SVG v informačnom systéme pre cenzus obyvateľov, domov a bytov (Grant UK)

2004 - WebGIS ako integrálna súčasť informačného systému samosprávy (Grant UK)


Záujmy

Šport - predovšetkým cyklistika (cestná), tenis, turistika ...

Klasická hudba - najmä huslové koncerty, operné árie a hudba, ktorá sa dobre počúva :-)

Dobrý film - akýkoľvek žáner, ale v kine preferujem vizuálne nadupané blockbustery,

Práca v programoch Mapinfo a ArcGIS, Corel Draw, tvorba internetových stránok (HTML, PHP, MySQL), práca s PC všeobecneŠkola, výuka, publikácie,...
Pracujem na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave


Pracovné zameranie:

V pracovnej rovine sa zameriavam predovšetkým na využitie desktopových GIS aplikácií pri vizualizácii geografických javov. Tieto poskytujú mnohé zaujímavé funkcie, pomocou ktorých je možné dať rozličným dátam zaujímavú a užívateľsky atraktívnu podobu. V rámci tvorby internetových aplikácií je dôraz kladený na využitie databázových systémov s akcentom na ich využitie pri organizácii a distribúcii demografických dát. V oblasti webmappingu sa venujem využitiu formátu SVG, formátu KML spoločnosti Google za účelom tvorby kartografických výstupov v prostredí programu Google Earth. V poslednom odbobí sa venujem taktiež využitiu formátu TopoJSON a knižnici D3, ktorá predstavuje veľmi silný nástroj v oblasti vizualizácie dát rozličného charakteru. Dlhodobo sledujem aj situáciu v oblasti existencie internetových stránok obcí, ako základného komunikačného nástroja v samospráve. Moje aktivity najlepšie uvidíte, ak si pozriete zoznam publikácií ako aj internetové projekty zverejnené na tejto stránke.  


Vyučované predmety:

» Počítačová tvorba máp

» Dizajn databáz

» Informatizácia vo verejnej správe

» Geoinformatika pre demografiu a humánnu geografiu

» Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu 


Profilové stránky v medzinárodných databázach:

» ResearchGate | » Scopus | » OrcID


Vybrané publikácie:

» všetky publikácie nájdete na mojom katedrovom profile


BAČÍK, V., KLOBUČNÍK M., MIGNOT, J.F. (2019). What made the tour successful? Competitive balance in the tour de France, 1947–2017, Sport in Society, DOI: 10.1080/17430437.2019.1621844

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok 


BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2018): Possibilities of using selected visualization methods for historical analysis of sporting event – an example of stage cycling race Tour de France, Quaestiones Geographicae, Volume 37, Issue 3 (2018), 5-24, doi: 10.2478/quageo-2018-0022

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok 


BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2017): Stage finishes - Mapping the locations and results of Tour de France (1903-2016), Journal of Maps, Volume 13, Issue 1 (2017), 82-89. DOI:10.1080/17445647.2017.1381193 

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
» stiahnuť príspevok 


HALÁS, M., KLAPKA, P., BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries, PLOS ONE 12(11): e0187406. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187406 (published online) 

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok 


KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V. (2016): Development of local authorities in EU-member states between 1950–2011., Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Volume 116, Issue 2 (2016), 159-175. DOI: 10.1080/00167223.2016.1208110 

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok 


KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V. (2016): Local self‐government structure in the EU member states in 2011, Journal of Maps, Volume 12, Issue 4 (2016), 671-675, DOI:10.1080/17445647.2015.1060181
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
» stiahnuť príspevok 


BAČÍK, V. (2015): Možnosti formátu TopoJSON a knižnice D3 pri vizualizácii geodát v prostredí Internetu, Geographia Cassoviensis, roč. 9, č.1, Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2015 S. 5-16
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
» stiahnuť príspevok 


MÁLIKOVA, L., KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V., SPIŠIAK, P. (2015): Socio-economic changes in the borderlands of the Visegrad Group (V4) countries. Moravian Geographical Reports, 23(2): 26–37. DOI: 10.1515/mgr-2015-0008.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

» stiahnuť príspevok 


BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2015): Population distribution by selected road network elements - comparison of centroids, geocoded addresses, built-up areas and total areas on the example of Slovak communes. In: Szymańska, D. and Chodkowska-Miszczuk, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 28, Toruń: Nicolaus Copernicus University, pp. 7–20. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0012.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok 


BLEHA, B., VAŇO, B., BAČÍK, V., a kol. (2014): Demografický atlas Slovenskej republiky, Bratislava, Geo-Grafika, 163 str.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
» stiahnuť príspevok 


BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2014): Tour de France: geographical approach to the history of sport event, LAP LAMBERT Academic Publishing, 244 p.
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
» stiahnuť príspevok 


KLOBUČNÍK, M. and BAČÍK, V., (2013): Spatial autocorrelation of communes websites: A case study of the region Stredné Považie in Slovak Republic. In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 65–80. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0032 .
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
» stiahnuť príspevok 


BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M., (2013): History of Tour de France from the Geographical Point of View, Sport Science Review, vol. XXII, no. 3-4, 2013, p. 255 - 277, DOI: 10.2478/ssr-2013-0013.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
» stiahnuť príspevok 


KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V. (2012): Geokódovanie a jeho aplikácia na obce Slovenska - prípadová štúdia regiónu Liptov, Acta Geographica Universitatis Comeniane, vol 56, No. 2/2012, s 161 - 176.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
» stiahnuť príspevok


BAČÍK, V. (2012): Creating Thematic maps online using PHP, KML and Google Earth, an example of visualizing selected indicators for the Slovak republic, Service-Oriented Mapping SOMAP 2012, Wien : Jobstmedia Management Verlag, 2012 S. 163-180.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
» stiahnuť príspevokInternetové projekty

Nie som žiadny programátor, ani web dizajnér, ale v rámci pracovných záležitostí využívam niektoré metódy a postupy určené na distribúciu dát v prostredí Internetu. Ponúkam tu niekoľko ukážok.

Obce SR

stránka venovaná samosprávam Slovenska

Cieľom projektu bolo zistenie existencie www stránok samospráv Slovenska [ stav k 15.6.2016, stále aktualizovaný ]. Stránka obsahuje databázu obcí SR podľa príslušnosti ku krajom a okresom. Stránka každej obce obsahuje link na informácie o danej obci na najznámejších portáloch samospráv www.e-obce.sk, www.obce.info a www.mesto.sk. Taktiež je zobrazený link na vlastnú www stránku obce v prípade, že existuje. Ak viete o existencii stránky obce, ktorá nie je v databáze, prosím pošlite mi e-mail na adresu bacik@fns.uniba.sk

KML

Tvorba tematických máp

Formát KML (Keyhole Markup Language) je využívaný na zobrazovanie geodát v prostredí aplikácie Google Earth. Stránka obsahuje niekoľko ukážok máp, vytvorených práve vo formáte KML. Popularita tohoto formátu je obrovská, vzhľadom na skutočnosť, že aplikáciu Google Earth, možno v súčasnosti považovať za najrozšírenejší prehliadač geodát v širokej laickej ale aj odbornej komunite.

D3.js

Formát TopoJSON a knižnica D3

D3.js je knižnica určená pre manipuláciu s dokumentami obsahujúcich rozličné dáta. Túto knižnicu vyvinul Mike Bostock a poskytuje veľmi zaujímavé možnosti aj z kartografického pohľadu. Na uvedenej stránke bola použitá táto knižnica a formát topojson, ktorý slúži na zobrazenie geometrie objektov. Klient si môže vygenerovať niekoľko tematických máp na základe dát zo SODB 2011 v podobe kartogramu a stupňovaného symbolu.

Tour de France

Pre všetkých fanúšikov "Grande Boucle"

Keďže som veľkým fanúšikom cyklistiky a zároveň geograf, tak som sa spolu s kolegom Mišom podujal vytvoriť stránku venovanú Tour de France a jej priestorovým aspektom. Máloktoré športové podujatie je tak variabilné z pohľadu jeho "športovísk". V prípade Tour de France sú to etapové miesta a vrcholy horských stúpaní, ktoré spolu s výkonmi cyklistov dodávajú tomuto podujatiu jedinečnú podobu. Fanúšikovia cyklistiky dúfam túto stránku ocenia.

Cyklistika


Cyklistika je z môjho pohľadu jeden z najúžasnejších športov, ktorý absolútne preverí fyzické aj psychické schopnosti každého cyklistu. Mám rád jej aktívnu aj pasívnu podobu. Zdolať náročné stúpanie, alebo sa len tak previezť po okolí má jednoznačne svoje čaro. A rovnako tak sledovať zápolenia profesionálov vjednorázových klasikách, alebo trojtýždňových Grand Tours je niečo, na čo si vždy nájdem čas. Cyklistiku mám jednoducho veľmi rád vo všetkých jej podobách.