Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
Okres     [ kód okresu: ]
  zobraziť mapu okresu

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres
Základné štatistické informácie o okrese Grafické vyjadrenie ukazovateľov

počet obyvateľov:
    počet mužov:
    počet žien:
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov:
počet ob. bez detí do 16 rokov:
počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov:

celkový počet domov:
    počet trvalo obývaných domov:
    počet neobývaných domov:
    počet domov urč. na rekreáciu:

celkový počet bytov:
    počet trvalo obývaných bytov:
    počet bytov s plynom:
    počet bytov s kanalizáciou:
    počet bytov s vodovodom:


Zoznam obcí okresu
p.č.okreskód obcenázov obcepočet obyvateľovtyp obce
Grafické vyjadrenie

Podiel mužov a žien
 muži  0 
 0.0%
 ženy  0 
 0.0%

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov
 0 
 0.0%

Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
z celkového počtu obyvateľov (bez detí do 16 rokov)
 0 
 0.0%

Podiel obývaných a neobývaných domov z celkového počtu domov
 obývané  0 
 0.0%
 neobývané  0 
 0.0%
Doplnok do 100% tvorí kategória
"Ubytovacie zariadenia bez bytu"

Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
 0 
 0.0%

Podiel bytov s plynom, kanalizáciou a vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
 plyn  0 
 0.0%
 kanalizácia  0 
 0.0%
 vodovod  0 
 0.0%Podiel obyvateľov žijúcich v mestách
z celkového počtu obyvateľov okresu
.

 0 
 0.0%

V okrese je 0 obcí, z toho 0 vidieckych obcí a Celkový počet obyvateľov okresu je
hlavná stránka [ Trenčiansky kraj ]