Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
Okres Bánovce nad Bebravou    [ kód okresu: 301 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou
Základné štatistické informácie o okrese Grafické vyjadrenie ukazovateľov

počet obyvateľov: 38640
    počet mužov: 18821
    počet žien: 19819
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov: 20411
počet ob. bez detí do 16 rokov: 31009
počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 2068

celkový počet domov: 8669
    počet trvalo obývaných domov: 6466
    počet neobývaných domov: 2196
    počet domov urč. na rekreáciu: 611

celkový počet bytov: 14687
    počet trvalo obývaných bytov: 12204
    počet bytov s plynom: 9014
    počet bytov s kanalizáciou: 6511
    počet bytov s vodovodom: 11603


Zoznam obcí okresu Bánovce nad Bebravou
p.č.okreskód obcenázov obcepočet obyvateľovtyp obce
1301542652 Bánovce nad Bebravou 20901   mesto
2301556793 Borčany 247   vidiecka obec
3301542741 Brezolupy 437   vidiecka obec
4301542776 Cimenná 94   vidiecka obec
5301542806 Čierna Lehota 163   vidiecka obec
6301542822 Dežerice 584   vidiecka obec
7301542849 Dolné Naštice 428   vidiecka obec
8301542857 Dubnička 75   vidiecka obec
9301542873 Dvorec 423   vidiecka obec
10301542890 Haláčovce 313   vidiecka obec
11301542920 Horné Naštice 427   vidiecka obec
12301556408 Chudá Lehota 215   vidiecka obec
13301543080 Krásna Ves 491   vidiecka obec
14301543136 Kšinná 550   vidiecka obec
15301556360 Libichava 171   vidiecka obec
16301505056 Ľutov 139   vidiecka obec
17301505072 Malá Hradná 398   vidiecka obec
18301505102 Malé Hoste 446   vidiecka obec
19301505153 Miezgovce 249   vidiecka obec
20301505200 Nedašovce 460   vidiecka obec
21301505277 Omastiná 50   vidiecka obec
22301556289 Otrhánky 418   vidiecka obec
23301505331 Pečeňany 471   vidiecka obec
24301505358 Podlužany 796   vidiecka obec
25301556742 Pochabany 259   vidiecka obec
26301505382 Pravotice 303   vidiecka obec
27301505412 Prusy 539   vidiecka obec
28301505447 Ruskovce 532   vidiecka obec
29301505455 Rybany 1479   vidiecka obec
30301505471 Slatina nad Bebravou 509   vidiecka obec
31301505480 Slatinka nad Bebravou 221   vidiecka obec
32301505544 Šípkov 176   vidiecka obec
33301505552 Šišov 506   vidiecka obec
34301505579 Timoradza 503   vidiecka obec
35301505595 Trebichava 44   vidiecka obec
36301505625 Uhrovec 1523   vidiecka obec
37301505633 Uhrovské Podhradie 55   vidiecka obec
38301545651 Veľké Držkovce 672   vidiecka obec
39301505684 Veľké Hoste 580   vidiecka obec
40301505692 Veľké Chlievany 431   vidiecka obec
41301505765 Vysočany 144   vidiecka obec
42301505790 Zlatníky 733   vidiecka obec
43301505811 Žitná - Radiša 485   vidiecka obec
Grafické vyjadrenie

Podiel mužov a žien
 muži  18 821 / 38 640 
 48.7%
 ženy  19 819 / 38 640 
 51.3%

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov
 20 411 / 38 640 
 52.8%

Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
z celkového počtu obyvateľov (bez detí do 16 rokov)
 2 068 / 31 009 
 6.7%

Podiel obývaných a neobývaných domov z celkového počtu domov
 obývané  6 466 / 8 669 
 74.6%
 neobývané  2 196 / 8 669 
 25.3%
Doplnok do 100% tvorí kategória
"Ubytovacie zariadenia bez bytu"

Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
 12 204 / 14 687 
 83.1%

Podiel bytov s plynom, kanalizáciou a vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
 plyn  9 014 / 12 204 
 73.9%
 kanalizácia  6 511 / 12 204 
 53.4%
 vodovod  11 603 / 12 204 
 95.1%Podiel obyvateľov žijúcich v mestách
z celkového počtu obyvateľov okresu
.

 20 901 / 38 640 
 54.1%

V okrese je 43 obcí, z toho 42 vidieckych obcí a 1 mesto
Celkový počet obyvateľov okresu je 38640
hlavná stránka [ Trenčiansky kraj ]