Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
Okres Partizánske    [ kód okresu: 305 ]
  zobraziť mapu okresu Partizánske

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Partizánske
Základné štatistické informácie o okrese Grafické vyjadrenie ukazovateľov

počet obyvateľov: 48005
    počet mužov: 23430
    počet žien: 24575
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov: 25517
počet ob. bez detí do 16 rokov: 39351
počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 2782

celkový počet domov: 10043
    počet trvalo obývaných domov: 8355
    počet neobývaných domov: 1687
    počet domov urč. na rekreáciu: 221

celkový počet bytov: 17261
    počet trvalo obývaných bytov: 15164
    počet bytov s plynom: 12436
    počet bytov s kanalizáciou: 8673
    počet bytov s vodovodom: 14550


Zoznam obcí okresu Partizánske
p.č.okreskód obcenázov obcepočet obyvateľovtyp obce
1305542733 Bošany 4308   vidiecka obec
2305580449 Brodzany 797   vidiecka obec
3305542962 Hradište 1070   vidiecka obec
4305543004 Chynorany 2720   vidiecka obec
5305556416 Ješkova Ves 514   vidiecka obec
6305543047 Klátova Nová Ves 1581   vidiecka obec
7305543055 Kolačno 925   vidiecka obec
8305556246 Krásno 530   vidiecka obec
9305556173 Livina 103   vidiecka obec
10305556190 Livinské Opatovce 245   vidiecka obec
11305505129 Malé Kršteňany 529   vidiecka obec
12305580953 Malé Uherce 702   vidiecka obec
13305505170 Nadlice 653   vidiecka obec
14305505196 Nedanovce 606   vidiecka obec
15305505307 Ostratice 826   vidiecka obec
16305505315 Partizánske 24907   mesto
17305505323 Pažiť 393   vidiecka obec
18305505463 Skačany 1293   vidiecka obec
19305556271 Turčianky 152   vidiecka obec
20305505706 Veľké Kršteňany 614   vidiecka obec
21305505722 Veľké Uherce 1964   vidiecka obec
22305505731 Veľký Klíž 945   vidiecka obec
23305505803 Žabokreky nad Nitrou 1628   vidiecka obec
Grafické vyjadrenie

Podiel mužov a žien
 muži  23 430 / 48 005 
 48.8%
 ženy  24 575 / 48 005 
 51.2%

Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov
 25 517 / 48 005 
 53.2%

Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
z celkového počtu obyvateľov (bez detí do 16 rokov)
 2 782 / 39 351 
 7.1%

Podiel obývaných a neobývaných domov z celkového počtu domov
 obývané  8 355 / 10 043 
 83.2%
 neobývané  1 687 / 10 043 
 16.8%
Doplnok do 100% tvorí kategória
"Ubytovacie zariadenia bez bytu"

Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
 15 164 / 17 261 
 87.9%

Podiel bytov s plynom, kanalizáciou a vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
 plyn  12 436 / 15 164 
 82.0%
 kanalizácia  8 673 / 15 164 
 57.2%
 vodovod  14 550 / 15 164 
 96.0%Podiel obyvateľov žijúcich v mestách
z celkového počtu obyvateľov okresu
.

 24 907 / 48 005 
 51.9%

V okrese je 23 obcí, z toho 22 vidieckych obcí a 1 mesto
Celkový počet obyvateľov okresu je 48005
hlavná stránka [ Trenčiansky kraj ]