Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres ]
    [ kód obce: ]
  zobraziť mapu okresu

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres >> obec
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4   
5-9   
10-14   
15-19   
20-24   
25-29   
30-34   
35-39   
40-44   
45-49   
50-54   
55-59   
60-64   
65-69   
70-74   
75-79   
80-84   
85+   
nezistený vek   
Spolu   
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  0 
 0.0% 
 75-79  0 
 0.0% 
 70-74  0 
 0.0% 
 65-69  0 
 0.0% 
 60-64  0 
 0.0% 
 55-59  0 
 0.0% 
 50-54  0 
 0.0% 
 45-49  0 
 0.0% 
 40-44  0 
 0.0% 
 35-39  0 
 0.0% 
 30-34  0 
 0.0% 
 25-29  0 
 0.0% 
 20-24  0 
 0.0% 
 15-19  0 
 0.0% 
 10-14  0 
 0.0% 
 5-9  0 
 0.0% 
 0-4  0 
 0.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  0 
 0.0% 
 75-79  0 
 0.0% 
 70-74  0 
 0.0% 
 65-69  0 
 0.0% 
 60-64  0 
 0.0% 
 55-59  0 
 0.0% 
 50-54  0 
 0.0% 
 45-49  0 
 0.0% 
 40-44  0 
 0.0% 
 35-39  0 
 0.0% 
 30-34  0 
 0.0% 
 25-29  0 
 0.0% 
 20-24  0 
 0.0% 
 15-19  0 
 0.0% 
 10-14  0 
 0.0% 
 5-9  0 
 0.0% 
 0-4  0 
 0.0% 

Priemerný vek v obci je [ muži: , ženy: ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská   
 Maďarská   
 Rómska   
 Rusínska   
 Ukrajinská   
 Česká   
 Nemecká   
 Poľská   
 Chorvátska   
 Srbská   
 Ruská   
 Židovská   
 Ostatné, nezistené   
 Spolu   
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  0 
 0.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce .

 0 
 0.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev 
 Gréckokatolícka cirkev 
 Pravoslávna cirkev 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
 Reformovaná kresťanská cirkev 
 Evanjelická cirkev metodistická 
 Apoštolská cirkev 
 Starokatolícka cirkev 
 Bratská jednota babristov 
 Cirkev československá husitská 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa 
 Cirkev bratská 
 Kresťanské zbory 
 Židovské náboženské obce 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 
 Ostatné 
 Bez vyznania 
 Nezistené 
 Spolu 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce .

 0 
 0.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  0 
 0.0% 
 Neudané  0 
 0.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 619
 Učňovské (bez maturity) 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 620
 Stredné odborné (bez maturity) 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 621
 Úplné stredné učňovské (s maturitou) 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 622
 Úplné stredné odborné (s maturitou) 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 623
 Úplné stredné všeobecné 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 624
 Vyššie 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 625
 Vysokoškolské spolu 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 626
 Ostatní bez udania šk. vzdelania 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 627
 Ostatní bez školského vzdelania 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 628
 Deti do 16 rokov  
 Spolu  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 0 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce .

 0 
 0.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 707
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 708
3 Rybolov, chov rýb 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 709
4 Ťažba nerastných surovín 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 710
5 Priemyselná výroba 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 711
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 712
7 Stavebníctvo 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 713
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 714
9 Hotely a reštaurácie 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 715
10 Doprava, skladovanie a spoje 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 716
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 717
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 718
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 719
14 Školstvo 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 720
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 721
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 722
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 723
18 Exteritoriálne organizácie a združenia 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 724
19 EA bez udania odvetví 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 725
  Spolu 
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 726
0
 


Z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou obyvateľov

 0 
 0.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu:
    trvale obývaných domov:
    neobývaných domov:
    z toho určených na rekreáciu:
priemerný vek domu:

Bytov spolu:
    v tom trvalo obývané:

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť:   (
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 817
0%)
    2 izby:   (
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 818
0%)
    3 izby:   (
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 819
0%)
    4 izby:   (
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 820
0%)
    5+ izieb:   (
Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 821
0%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt:
- m2 celkovej plochy na 1 byt:
- m2 obytnej plochy na 1 osobu:
- obytných miestností na 1 byt:


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 0 
 0.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu  
  s plynom zo siete  
  s vodovodom v byte  
  s vodovodom mimo bytu  
  bez vodovodu  
  nezistené  
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť  
  kanalizácia - septik  
  so splachovacím záchodom  
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom  


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 0 
 0.0%

Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 987

V bytoch bez vodovodu žije spolu [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 
 0.0%

Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 1034

V bytoch s plynom zo siete žije spolu [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 
 0.0%
- septik
 0 
 0.0%

Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 1124

Warning: Division by zero in /home/do417700/www_root/demo/obec.php on line 1126

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu [0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce
späť na stránku okresu [ ]