Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Zubák    [ kód obce: 500348 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Zubák
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-423 23 46 
5-938 34 72 
10-1424 43 67 
15-1932 27 59 
20-2430 38 68 
25-2956 47 103 
30-3450 30 80 
35-3926 20 46 
40-4443 30 73 
45-4932 24 56 
50-5428 34 62 
55-5925 22 47 
60-6417 18 35 
65-6915 28 43 
70-7419 12 31 
75-7910 15 
80-8410 14 
85+
nezistený vek
Spolu470 454 924 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 0.6% 
 80-84  4 
 0.9% 
 75-79  5 
 1.1% 
 70-74  19 
 4.0% 
 65-69  15 
 3.2% 
 60-64  17 
 3.6% 
 55-59  25 
 5.3% 
 50-54  28 
 6.0% 
 45-49  32 
 6.8% 
 40-44  43 
 9.1% 
 35-39  26 
 5.5% 
 30-34  50 
 10.6% 
 25-29  56 
 11.9% 
 20-24  30 
 6.4% 
 15-19  32 
 6.8% 
 10-14  24 
 5.1% 
 5-9  38 
 8.1% 
 0-4  23 
 4.9% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.9% 
 80-84  10 
 2.2% 
 75-79  10 
 2.2% 
 70-74  12 
 2.6% 
 65-69  28 
 6.2% 
 60-64  18 
 4.0% 
 55-59  22 
 4.8% 
 50-54  34 
 7.5% 
 45-49  24 
 5.3% 
 40-44  30 
 6.6% 
 35-39  20 
 4.4% 
 30-34  30 
 6.6% 
 25-29  47 
 10.4% 
 20-24  38 
 8.4% 
 15-19  27 
 5.9% 
 10-14  43 
 9.5% 
 5-9  34 
 7.5% 
 0-4  23 
 5.1% 

Priemerný vek v obci Zubák je 36.0 [ muži: 35.6, ženy: 36.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 185    [ muži: 85, ženy: 100 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 572    [ muži: 322, ženy: 250 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 167    [ muži: 63, ženy: 104 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská469 448 917 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu470 454 924 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  917 
 99.2% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  6 
 0.6% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Zubák.

 917 / 924 
 99.2%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev907 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania10 
 Nezistené
 Spolu924 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Zubák.

 10 / 924 
 1.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  907 
 98.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  10 
 1.1% 
 Neudané  2 
 0.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné250 34.39 
 Učňovské (bez maturity)303 41.68 
 Stredné odborné (bez maturity)0.14 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)44 6.05 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)82 11.28 
 Úplné stredné všeobecné13 1.79 
 Vyššie0.55 
 Vysokoškolské spolu15 2.06 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania14 1.93 
 Ostatní bez školského vzdelania0.14 
 Deti do 16 rokov197  
 Spolu924  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 727 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Zubák.

 197 / 924 
 21.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby14 2.85 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby37 7.54 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.2 
5 Priemyselná výroba203 41.34 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo15 3.05 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru30 6.11 
9 Hotely a reštaurácie10 2.04 
10 Doprava, skladovanie a spoje20 4.07 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.61 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.41 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie30 6.11 
14 Školstvo15 3.05 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť11 2.24 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.41 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.2 
19 EA bez udania odvetví97 19.76 
  Spolu491 100 


Z celkového počtu 491 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 256 obyvateľov

 256 / 491 
 52.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 338
    trvale obývaných domov: 261
    neobývaných domov: 77
    z toho určených na rekreáciu: 36
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 346
    v tom trvalo obývané: 268

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 6  (2.24%)
    2 izby: 67  (25%)
    3 izby: 106  (39.55%)
    4 izby: 55  (20.52%)
    5+ izieb: 34  (12.69%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 53.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 80.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 15.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 36 / 77 
 46.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 268 / 346 
 77.5%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu268 913 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte208 763 
  s vodovodom mimo bytu33 
  bez vodovodu42 91 
  nezistené10 26 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť10 
  kanalizácia - septik205 739 
  so splachovacím záchodom167 656 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom198 754 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 42 / 268 
 15.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 91 [9.84 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 268 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 3 / 268 
 1.1%
- septik
 205 / 268 
 76.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 10 [1.08 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 739 [79.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Zubák
späť na stránku okresu [ Púchov ]