Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Myjava ]
Bukovec    [ kód obce: 504289 ]
  zobraziť mapu okresu Myjava

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Myjava >> obec Bukovec
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-411 16 27 
5-914 23 
10-1414 21 
15-1914 11 25 
20-2414 17 31 
25-2919 19 38 
30-3420 16 36 
35-3915 23 
40-4416 24 
45-4916 23 
50-5418 18 36 
55-5914 18 32 
60-6416 16 32 
65-6912 16 28 
70-7410 15 
75-7914 17 
80-84
85+15 
nezistený vek
Spolu214 238 452 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 2.8% 
 80-84  1 
 0.5% 
 75-79  3 
 1.4% 
 70-74  5 
 2.3% 
 65-69  12 
 5.6% 
 60-64  16 
 7.5% 
 55-59  14 
 6.5% 
 50-54  18 
 8.4% 
 45-49  7 
 3.3% 
 40-44  16 
 7.5% 
 35-39  15 
 7.0% 
 30-34  20 
 9.3% 
 25-29  19 
 8.9% 
 20-24  14 
 6.5% 
 15-19  14 
 6.5% 
 10-14  14 
 6.5% 
 5-9  9 
 4.2% 
 0-4  11 
 5.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  9 
 3.8% 
 80-84  5 
 2.1% 
 75-79  14 
 5.9% 
 70-74  10 
 4.2% 
 65-69  16 
 6.7% 
 60-64  16 
 6.7% 
 55-59  18 
 7.6% 
 50-54  18 
 7.6% 
 45-49  16 
 6.7% 
 40-44  8 
 3.4% 
 35-39  8 
 3.4% 
 30-34  16 
 6.7% 
 25-29  19 
 8.0% 
 20-24  17 
 7.1% 
 15-19  11 
 4.6% 
 10-14  7 
 2.9% 
 5-9  14 
 5.9% 
 0-4  16 
 6.7% 

Priemerný vek v obci Bukovec je 41.3 [ muži: 39.0, ženy: 43.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 71    [ muži: 34, ženy: 37 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 250    [ muži: 137, ženy: 113 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 131    [ muži: 43, ženy: 88 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská209 231 440 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu214 238 452 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  440 
 97.3% 
 Maďarská  2 
 0.4% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.4% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  8 
 1.8% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Bukovec.

 440 / 452 
 97.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev51 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania336 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania39 
 Nezistené14 
 Spolu452 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Bukovec.

 39 / 452 
 8.6%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  51 
 11.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  8 
 1.8% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  336 
 74.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  4 
 0.9% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  39 
 8.6% 
 Neudané  14 
 3.1% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné128 33.95 
 Učňovské (bez maturity)146 38.73 
 Stredné odborné (bez maturity)1.33 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)19 5.04 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)47 12.47 
 Úplné stredné všeobecné14 3.71 
 Vyššie0.8 
 Vysokoškolské spolu11 2.92 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.06 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov75  
 Spolu452  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 377 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Bukovec.

 75 / 452 
 16.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby32 13.62 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.43 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba118 50.21 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.43 
7 Stavebníctvo11 4.68 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru14 5.96 
9 Hotely a reštaurácie2.13 
10 Doprava, skladovanie a spoje0.43 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.43 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie14 5.96 
14 Školstvo2.13 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.13 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby3.83 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví18 7.66 
  Spolu235 100 


Z celkového počtu 235 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 142 obyvateľov

 142 / 235 
 60.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 213
    trvale obývaných domov: 147
    neobývaných domov: 66
    z toho určených na rekreáciu: 54
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 227
    v tom trvalo obývané: 160

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 12  (7.5%)
    2 izby: 44  (27.5%)
    3 izby: 48  (30%)
    4 izby: 29  (18.13%)
    5+ izieb: 27  (16.88%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 53.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 85.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 54 / 66 
 81.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 160 / 227 
 70.5%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu160 452 
  s plynom zo siete113 352 
  s vodovodom v byte151 440 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu12 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik123 398 
  so splachovacím záchodom123 403 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom137 423 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 160 
 5.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 12 [2.65 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 113 / 160 
 70.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 352 [77.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 4 / 160 
 2.5%
- septik
 123 / 160 
 76.9%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 9 [1.99 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 398 [88.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Bukovec
späť na stránku okresu [ Myjava ]