Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Malé Hoste    [ kód obce: 505102 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Malé Hoste
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-417 26 
5-913 22 
10-1416 12 28 
15-1918 13 31 
20-2423 18 41 
25-2918 18 36 
30-3416 11 27 
35-3915 12 27 
40-4412 16 28 
45-4921 16 37 
50-5415 10 25 
55-5913 
60-6416 
65-6911 17 28 
70-7413 15 28 
75-7911 17 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu225 221 446 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  1 
 0.4% 
 75-79  6 
 2.7% 
 70-74  13 
 5.8% 
 65-69  11 
 4.9% 
 60-64  8 
 3.6% 
 55-59  6 
 2.7% 
 50-54  15 
 6.7% 
 45-49  21 
 9.3% 
 40-44  12 
 5.3% 
 35-39  15 
 6.7% 
 30-34  16 
 7.1% 
 25-29  18 
 8.0% 
 20-24  23 
 10.2% 
 15-19  18 
 8.0% 
 10-14  16 
 7.1% 
 5-9  9 
 4.0% 
 0-4  17 
 7.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 3.6% 
 80-84  7 
 3.2% 
 75-79  11 
 5.0% 
 70-74  15 
 6.8% 
 65-69  17 
 7.7% 
 60-64  8 
 3.6% 
 55-59  7 
 3.2% 
 50-54  10 
 4.5% 
 45-49  16 
 7.2% 
 40-44  16 
 7.2% 
 35-39  12 
 5.4% 
 30-34  11 
 5.0% 
 25-29  18 
 8.1% 
 20-24  18 
 8.1% 
 15-19  13 
 5.9% 
 10-14  12 
 5.4% 
 5-9  13 
 5.9% 
 0-4  9 
 4.1% 

Priemerný vek v obci Malé Hoste je 39.4 [ muži: 36.1, ženy: 42.7 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 76    [ muži: 42, ženy: 34 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 258    [ muži: 144, ženy: 114 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 112    [ muži: 39, ženy: 73 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská224 221 445 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu225 221 446 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  445 
 99.8% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Malé Hoste.

 445 / 446 
 99.8%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev432 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu446 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Malé Hoste.

 5 / 446 
 1.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  432 
 96.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  6 
 1.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  5 
 1.1% 
 Neudané  2 
 0.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné137 37.43 
 Učňovské (bez maturity)130 35.52 
 Stredné odborné (bez maturity)14 3.83 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)22 6.01 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)41 11.2 
 Úplné stredné všeobecné16 4.37 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu1.64 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov80  
 Spolu446  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 366 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Malé Hoste.

 80 / 446 
 17.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby18 8.04 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby2.23 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.45 
5 Priemyselná výroba51 22.77 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.89 
7 Stavebníctvo36 16.07 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru31 13.84 
9 Hotely a reštaurácie1.34 
10 Doprava, skladovanie a spoje3.13 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.79 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie11 4.91 
14 Školstvo2.23 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.79 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby19 8.48 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.89 
19 EA bez udania odvetví25 11.16 
  Spolu224 100 


Z celkového počtu 224 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 127 obyvateľov

 127 / 224 
 56.7%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 182
    trvale obývaných domov: 135
    neobývaných domov: 47
    z toho určených na rekreáciu: 13
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 184
    v tom trvalo obývané: 136

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (2.21%)
    2 izby: 18  (13.24%)
    3 izby: 57  (41.91%)
    4 izby: 26  (19.12%)
    5+ izieb: 32  (23.53%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 66.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 99.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 13 / 47 
 27.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 136 / 184 
 73.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu136 445 
  s plynom zo siete64 228 
  s vodovodom v byte117 411 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu11 13 
  nezistené16 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik108 384 
  so splachovacím záchodom107 387 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom118 416 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 11 / 136 
 8.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 13 [2.91 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 64 / 136 
 47.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 228 [51.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 136 
 0.7%
- septik
 108 / 136 
 79.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 3 [0.67 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 384 [86.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Malé Hoste
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]