Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Miezgovce    [ kód obce: 505153 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Miezgovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4
5-911 
10-1415 23 
15-1915 
20-2412 21 
25-2913 21 
30-3413 
35-3911 19 
40-4412 
45-4911 18 
50-5416 
55-5914 
60-6415 
65-6911 
70-7410 
75-79
80-8410 
85+
nezistený vek
Spolu127 122 249 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  2 
 1.6% 
 75-79  4 
 3.1% 
 70-74  5 
 3.9% 
 65-69  3 
 2.4% 
 60-64  7 
 5.5% 
 55-59  7 
 5.5% 
 50-54  8 
 6.3% 
 45-49  7 
 5.5% 
 40-44  5 
 3.9% 
 35-39  11 
 8.7% 
 30-34  8 
 6.3% 
 25-29  13 
 10.2% 
 20-24  12 
 9.4% 
 15-19  9 
 7.1% 
 10-14  15 
 11.8% 
 5-9  8 
 6.3% 
 0-4  3 
 2.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 2.5% 
 80-84  8 
 6.6% 
 75-79  5 
 4.1% 
 70-74  5 
 4.1% 
 65-69  8 
 6.6% 
 60-64  8 
 6.6% 
 55-59  7 
 5.8% 
 50-54  8 
 6.6% 
 45-49  11 
 9.1% 
 40-44  7 
 5.8% 
 35-39  8 
 6.6% 
 30-34  5 
 4.1% 
 25-29  8 
 6.6% 
 20-24  9 
 7.4% 
 15-19  6 
 5.0% 
 10-14  8 
 6.6% 
 5-9  3 
 2.5% 
 0-4  4 
 3.3% 

Priemerný vek v obci Miezgovce je 40.5 [ muži: 35.7, ženy: 45.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 41    [ muži: 26, ženy: 15 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 142    [ muži: 80, ženy: 62 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 65    [ muži: 21, ženy: 44 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská127 120 247 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu127 122 249 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  247 
 99.2% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.8% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Miezgovce.

 247 / 249 
 99.2%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev167 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania55 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania20 
 Nezistené
 Spolu249 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Miezgovce.

 20 / 249 
 8.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  167 
 67.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  55 
 22.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  1 
 0.4% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  20 
 8.0% 
 Neudané  6 
 2.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné67 32.52 
 Učňovské (bez maturity)79 38.35 
 Stredné odborné (bez maturity)1.94 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)15 7.28 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)29 14.08 
 Úplné stredné všeobecné1.94 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu3.88 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov43  
 Spolu249  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 206 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Miezgovce.

 43 / 249 
 17.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby12 8.89 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby3.7 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba52 38.52 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo10 7.41 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru13 9.63 
9 Hotely a reštaurácie
10 Doprava, skladovanie a spoje2.96 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.22 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie15 11.11 
14 Školstvo
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.96 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.22 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia1.48 
19 EA bez udania odvetví12 8.89 
  Spolu135 100 


Z celkového počtu 135 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 84 obyvateľov

 84 / 135 
 62.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 112
    trvale obývaných domov: 79
    neobývaných domov: 33
    z toho určených na rekreáciu: 19
priemerný vek domu: 48

Bytov spolu: 117
    v tom trvalo obývané: 84

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 4  (4.76%)
    2 izby: 21  (25%)
    3 izby: 32  (38.1%)
    4 izby: 18  (21.43%)
    5+ izieb: 9  (10.71%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 54.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 82.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 19 / 33 
 57.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 84 / 117 
 71.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu84 249 
  s plynom zo siete65 204 
  s vodovodom v byte71 229 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu11 16 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik64 210 
  so splachovacím záchodom53 188 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom72 232 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 11 / 84 
 13.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 16 [6.42 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 65 / 84 
 77.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 204 [81.9 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 84 
 0.0%
- septik
 64 / 84 
 76.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 210 [84.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Miezgovce
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]