Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Nedašovce    [ kód obce: 505200 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Nedašovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-412 19 
5-918 14 32 
10-1418 13 31 
15-1914 15 29 
20-2424 13 37 
25-2923 18 41 
30-3417 11 28 
35-3914 15 29 
40-4422 14 36 
45-4911 20 
50-5410 14 24 
55-5912 15 27 
60-6417 13 30 
65-6915 21 
70-7415 18 
75-7915 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu232 228 460 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.9% 
 80-84  2 
 0.9% 
 75-79  8 
 3.5% 
 70-74  3 
 1.3% 
 65-69  6 
 2.6% 
 60-64  17 
 7.5% 
 55-59  12 
 5.3% 
 50-54  10 
 4.4% 
 45-49  11 
 4.8% 
 40-44  22 
 9.6% 
 35-39  14 
 6.1% 
 30-34  17 
 7.5% 
 25-29  23 
 10.1% 
 20-24  24 
 10.5% 
 15-19  14 
 6.1% 
 10-14  18 
 7.9% 
 5-9  18 
 7.9% 
 0-4  7 
 3.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 3.1% 
 80-84  5 
 2.2% 
 75-79  7 
 3.1% 
 70-74  15 
 6.7% 
 65-69  15 
 6.7% 
 60-64  13 
 5.8% 
 55-59  15 
 6.7% 
 50-54  14 
 6.2% 
 45-49  9 
 4.0% 
 40-44  14 
 6.2% 
 35-39  15 
 6.7% 
 30-34  11 
 4.9% 
 25-29  18 
 8.0% 
 20-24  13 
 5.8% 
 15-19  15 
 6.7% 
 10-14  13 
 5.8% 
 5-9  14 
 6.2% 
 0-4  12 
 5.3% 

Priemerný vek v obci Nedašovce je 38.7 [ muži: 35.8, ženy: 41.7 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 82    [ muži: 43, ženy: 39 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 256    [ muži: 147, ženy: 109 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 115    [ muži: 38, ženy: 77 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská230 227 457 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu232 228 460 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  457 
 99.3% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  1 
 0.2% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Nedašovce.

 457 / 460 
 99.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev454 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu460 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Nedašovce.

 1 / 460 
 0.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  454 
 98.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  1 
 0.2% 
 Neudané  4 
 0.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné151 40.37 
 Učňovské (bez maturity)146 39.04 
 Stredné odborné (bez maturity)1.34 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)15 4.01 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)34 9.09 
 Úplné stredné všeobecné11 2.94 
 Vyššie0.27 
 Vysokoškolské spolu11 2.94 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov86  
 Spolu460  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 374 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Nedašovce.

 86 / 460 
 18.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby51 22.57 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.44 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba75 33.19 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.44 
7 Stavebníctvo3.98 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru18 7.96 
9 Hotely a reštaurácie
10 Doprava, skladovanie a spoje14 6.19 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.21 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie13 5.75 
14 Školstvo0.88 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.21 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby3.1 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.44 
19 EA bez udania odvetví24 10.62 
  Spolu226 100 


Z celkového počtu 226 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 96 obyvateľov

 96 / 226 
 42.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 182
    trvale obývaných domov: 130
    neobývaných domov: 52
    z toho určených na rekreáciu: 2
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 201
    v tom trvalo obývané: 146

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 7  (4.79%)
    2 izby: 21  (14.38%)
    3 izby: 64  (43.84%)
    4 izby: 35  (23.97%)
    5+ izieb: 19  (13.01%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 56.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 88.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 2 / 52 
 3.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 146 / 201 
 72.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu146 458 
  s plynom zo siete124 404 
  s vodovodom v byte121 404 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu22 45 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik114 395 
  so splachovacím záchodom100 362 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom117 401 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 22 / 146 
 15.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 45 [9.78 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 124 / 146 
 84.9%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 404 [87.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 146 
 0.0%
- septik
 114 / 146 
 78.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 395 [85.8 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Nedašovce
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]