Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Pečeňany    [ kód obce: 505331 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Pečeňany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-415 13 28 
5-914 13 27 
10-1414 23 
15-1916 13 29 
20-2412 15 27 
25-2920 26 46 
30-3416 15 31 
35-3920 11 31 
40-4416 14 30 
45-4912 11 23 
50-5411 10 21 
55-5912 15 27 
60-6412 16 28 
65-6912 17 29 
70-7414 17 31 
75-7913 10 23 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu235 236 471 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.7% 
 80-84  2 
 0.9% 
 75-79  13 
 5.5% 
 70-74  14 
 6.0% 
 65-69  12 
 5.1% 
 60-64  12 
 5.1% 
 55-59  12 
 5.1% 
 50-54  11 
 4.7% 
 45-49  12 
 5.1% 
 40-44  16 
 6.8% 
 35-39  20 
 8.5% 
 30-34  16 
 6.8% 
 25-29  20 
 8.5% 
 20-24  12 
 5.1% 
 15-19  16 
 6.8% 
 10-14  14 
 6.0% 
 5-9  14 
 6.0% 
 0-4  15 
 6.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 2.1% 
 80-84  6 
 2.5% 
 75-79  10 
 4.2% 
 70-74  17 
 7.2% 
 65-69  17 
 7.2% 
 60-64  16 
 6.8% 
 55-59  15 
 6.4% 
 50-54  10 
 4.2% 
 45-49  11 
 4.7% 
 40-44  14 
 5.9% 
 35-39  11 
 4.7% 
 30-34  15 
 6.4% 
 25-29  26 
 11.0% 
 20-24  15 
 6.4% 
 15-19  13 
 5.5% 
 10-14  9 
 3.8% 
 5-9  13 
 5.5% 
 0-4  13 
 5.5% 

Priemerný vek v obci Pečeňany je 41.1 [ muži: 39.7, ženy: 42.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 78    [ muži: 43, ženy: 35 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 250    [ muži: 135, ženy: 115 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 143    [ muži: 57, ženy: 86 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská224 233 457 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu235 236 471 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  457 
 97.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  1 
 0.2% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  5 
 1.1% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  8 
 1.7% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Pečeňany.

 457 / 471 
 97.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev432 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené27 
 Spolu471 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Pečeňany.

 4 / 471 
 0.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  432 
 91.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  8 
 1.7% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  4 
 0.8% 
 Neudané  27 
 5.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné149 38.21 
 Učňovské (bez maturity)93 23.85 
 Stredné odborné (bez maturity)59 15.13 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)13 3.33 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)53 13.59 
 Úplné stredné všeobecné14 3.59 
 Vyššie0.26 
 Vysokoškolské spolu1.54 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.51 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov81  
 Spolu471  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 390 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Pečeňany.

 81 / 471 
 17.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby19 9.09 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.48 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba56 26.79 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo23 11 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru10 4.78 
9 Hotely a reštaurácie
10 Doprava, skladovanie a spoje3.35 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.96 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.91 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie13 6.22 
14 Školstvo2.87 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.39 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.39 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia1.91 
19 EA bez udania odvetví54 25.84 
  Spolu209 100 


Z celkového počtu 209 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 113 obyvateľov

 113 / 209 
 54.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 175
    trvale obývaných domov: 138
    neobývaných domov: 37
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 42

Bytov spolu: 180
    v tom trvalo obývané: 139

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 1  (0.72%)
    2 izby: 24  (17.27%)
    3 izby: 61  (43.88%)
    4 izby: 31  (22.3%)
    5+ izieb: 22  (15.83%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 97.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 37 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 139 / 180 
 77.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu139 451 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte124 402 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu20 
  nezistené28 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť12 45 
  kanalizácia - septik89 306 
  so splachovacím záchodom87 310 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom113 359 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 8 / 139 
 5.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 20 [4.24 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 139 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 12 / 139 
 8.6%
- septik
 89 / 139 
 64.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 45 [9.55 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 306 [64.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Pečeňany
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]