Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Podlužany    [ kód obce: 505358 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Podlužany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-416 12 28 
5-927 27 54 
10-1429 21 50 
15-1927 23 50 
20-2433 35 68 
25-2929 34 63 
30-3435 34 69 
35-3926 20 46 
40-4421 20 41 
45-4918 23 41 
50-5423 25 48 
55-5925 34 59 
60-6423 19 42 
65-6918 21 39 
70-7417 21 38 
75-7911 21 32 
80-8412 13 
85+14 
nezistený vek
Spolu387 409 796 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 2.1% 
 80-84  1 
 0.3% 
 75-79  11 
 2.8% 
 70-74  17 
 4.4% 
 65-69  18 
 4.7% 
 60-64  23 
 5.9% 
 55-59  25 
 6.5% 
 50-54  23 
 5.9% 
 45-49  18 
 4.7% 
 40-44  21 
 5.4% 
 35-39  26 
 6.7% 
 30-34  35 
 9.0% 
 25-29  29 
 7.5% 
 20-24  33 
 8.5% 
 15-19  27 
 7.0% 
 10-14  29 
 7.5% 
 5-9  27 
 7.0% 
 0-4  16 
 4.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 1.5% 
 80-84  12 
 2.9% 
 75-79  21 
 5.1% 
 70-74  21 
 5.1% 
 65-69  21 
 5.1% 
 60-64  19 
 4.7% 
 55-59  34 
 8.3% 
 50-54  25 
 6.1% 
 45-49  23 
 5.6% 
 40-44  20 
 4.9% 
 35-39  20 
 4.9% 
 30-34  34 
 8.3% 
 25-29  34 
 8.3% 
 20-24  35 
 8.6% 
 15-19  23 
 5.6% 
 10-14  21 
 5.1% 
 5-9  27 
 6.6% 
 0-4  12 
 2.9% 

Priemerný vek v obci Podlužany je 39.8 [ muži: 37.9, ženy: 41.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 132    [ muži: 72, ženy: 60 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 451    [ muži: 237, ženy: 214 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 212    [ muži: 78, ženy: 134 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská377 402 779 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu387 409 796 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  779 
 97.9% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  9 
 1.1% 
 Česká  8 
 1.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Podlužany.

 779 / 796 
 97.9%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev374 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev10 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania371 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania35 
 Nezistené
 Spolu796 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Podlužany.

 35 / 796 
 4.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  374 
 47.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  10 
 1.3% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  371 
 46.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  35 
 4.4% 
 Neudané  6 
 0.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné161 24.58 
 Učňovské (bez maturity)233 35.57 
 Stredné odborné (bez maturity)29 4.43 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)50 7.63 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)127 19.39 
 Úplné stredné všeobecné18 2.75 
 Vyššie0.15 
 Vysokoškolské spolu30 4.58 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.46 
 Ostatní bez školského vzdelania0.46 
 Deti do 16 rokov141  
 Spolu796  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 655 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Podlužany.

 141 / 796 
 17.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby46 11.83 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.03 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba132 33.93 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.51 
7 Stavebníctvo24 6.17 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru24 6.17 
9 Hotely a reštaurácie2.31 
10 Doprava, skladovanie a spoje11 2.83 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.26 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.29 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie18 4.63 
14 Školstvo29 7.46 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.31 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.29 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia1.29 
19 EA bez udania odvetví65 16.71 
  Spolu389 100 


Z celkového počtu 389 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 217 obyvateľov

 217 / 389 
 55.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 318
    trvale obývaných domov: 247
    neobývaných domov: 71
    z toho určených na rekreáciu: 10
priemerný vek domu: 42

Bytov spolu: 346
    v tom trvalo obývané: 267

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 14  (5.24%)
    2 izby: 47  (17.6%)
    3 izby: 86  (32.21%)
    4 izby: 62  (23.22%)
    5+ izieb: 58  (21.72%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 64.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 97.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 10 / 71 
 14.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 267 / 346 
 77.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu267 795 
  s plynom zo siete218 665 
  s vodovodom v byte244 749 
  s vodovodom mimo bytu21 
  bez vodovodu12 
  nezistené13 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť15 37 
  kanalizácia - septik198 656 
  so splachovacím záchodom184 631 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom236 733 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 267 
 3.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 12 [1.50 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 218 / 267 
 81.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 665 [83.5 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 15 / 267 
 5.6%
- septik
 198 / 267 
 74.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 37 [4.64 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 656 [82.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Podlužany
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]