Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Pravotice    [ kód obce: 505382 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Pravotice
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4
5-913 
10-1410 
15-1911 10 21 
20-2418 14 32 
25-2910 19 
30-3412 20 
35-3914 
40-4412 
45-4912 19 
50-5419 28 
55-5917 24 
60-6414 17 
65-6911 18 
70-7413 20 
75-7912 18 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu150 153 303 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.7% 
 80-84  2 
 1.3% 
 75-79  6 
 4.0% 
 70-74  7 
 4.7% 
 65-69  11 
 7.3% 
 60-64  3 
 2.0% 
 55-59  17 
 11.3% 
 50-54  9 
 6.0% 
 45-49  12 
 8.0% 
 40-44  5 
 3.3% 
 35-39  9 
 6.0% 
 30-34  12 
 8.0% 
 25-29  9 
 6.0% 
 20-24  18 
 12.0% 
 15-19  11 
 7.3% 
 10-14  5 
 3.3% 
 5-9  9 
 6.0% 
 0-4  4 
 2.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 3.9% 
 80-84  2 
 1.3% 
 75-79  12 
 7.8% 
 70-74  13 
 8.5% 
 65-69  7 
 4.6% 
 60-64  14 
 9.2% 
 55-59  7 
 4.6% 
 50-54  19 
 12.4% 
 45-49  7 
 4.6% 
 40-44  7 
 4.6% 
 35-39  5 
 3.3% 
 30-34  8 
 5.2% 
 25-29  10 
 6.5% 
 20-24  14 
 9.2% 
 15-19  10 
 6.5% 
 10-14  5 
 3.3% 
 5-9  4 
 2.6% 
 0-4  3 
 2.0% 

Priemerný vek v obci Pravotice je 44.1 [ muži: 40.8, ženy: 47.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 30    [ muži: 18, ženy: 12 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 182    [ muži: 102, ženy: 80 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 91    [ muži: 30, ženy: 61 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská149 149 298 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu150 153 303 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  298 
 98.3% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  2 
 0.7% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  3 
 1.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Pravotice.

 298 / 303 
 98.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev300 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu303 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Pravotice.

 0 / 303 
 0.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  300 
 99.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  0 
 0.0% 
 Neudané  3 
 1.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné74 27.41 
 Učňovské (bez maturity)103 38.15 
 Stredné odborné (bez maturity)1.11 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)16 5.93 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)50 18.52 
 Úplné stredné všeobecné1.85 
 Vyššie1.11 
 Vysokoškolské spolu10 3.7 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.74 
 Ostatní bez školského vzdelania1.48 
 Deti do 16 rokov33  
 Spolu303  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 270 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Pravotice.

 33 / 303 
 10.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby36 16.74 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.4 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba53 24.65 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.93 
7 Stavebníctvo13 6.05 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru41 19.07 
9 Hotely a reštaurácie0.47 
10 Doprava, skladovanie a spoje2.33 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj15 6.98 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie17 7.91 
14 Školstvo0.47 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť0.93 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.79 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví20 9.3 
  Spolu215 100 


Z celkového počtu 215 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 134 obyvateľov

 134 / 215 
 62.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 129
    trvale obývaných domov: 98
    neobývaných domov: 31
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 47

Bytov spolu: 134
    v tom trvalo obývané: 103

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 1  (0.97%)
    2 izby: 10  (9.71%)
    3 izby: 35  (33.98%)
    4 izby: 28  (27.18%)
    5+ izieb: 29  (28.16%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 67.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 101.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 23.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 31 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 103 / 134 
 76.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu103 303 
  s plynom zo siete98 291 
  s vodovodom v byte96 294 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik75 249 
  so splachovacím záchodom78 258 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom95 295 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 4 / 103 
 3.9%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 4 [1.32 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 98 / 103 
 95.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 291 [96.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 103 
 1.0%
- septik
 75 / 103 
 72.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 5 [1.65 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 249 [82.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Pravotice
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]