Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Slatina nad Bebravou    [ kód obce: 505471 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Slatina nad Bebravou
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-418 24 
5-910 15 25 
10-1413 20 
15-1911 14 25 
20-2436 28 64 
25-2927 23 50 
30-3415 14 29 
35-3919 16 35 
40-4413 12 25 
45-4910 22 32 
50-5432 19 51 
55-5917 24 41 
60-6410 12 22 
65-6911 19 
70-7410 17 
75-7912 14 
80-84
85+11 
nezistený vek
Spolu253 256 509 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.8% 
 80-84  3 
 1.2% 
 75-79  2 
 0.8% 
 70-74  7 
 2.8% 
 65-69  8 
 3.2% 
 60-64  10 
 4.0% 
 55-59  17 
 6.7% 
 50-54  32 
 12.6% 
 45-49  10 
 4.0% 
 40-44  13 
 5.1% 
 35-39  19 
 7.5% 
 30-34  15 
 5.9% 
 25-29  27 
 10.7% 
 20-24  36 
 14.2% 
 15-19  11 
 4.3% 
 10-14  13 
 5.1% 
 5-9  10 
 4.0% 
 0-4  18 
 7.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  9 
 3.5% 
 80-84  2 
 0.8% 
 75-79  12 
 4.7% 
 70-74  10 
 3.9% 
 65-69  11 
 4.3% 
 60-64  12 
 4.7% 
 55-59  24 
 9.4% 
 50-54  19 
 7.4% 
 45-49  22 
 8.6% 
 40-44  12 
 4.7% 
 35-39  16 
 6.3% 
 30-34  14 
 5.5% 
 25-29  23 
 9.0% 
 20-24  28 
 10.9% 
 15-19  14 
 5.5% 
 10-14  7 
 2.7% 
 5-9  15 
 5.9% 
 0-4  6 
 2.3% 

Priemerný vek v obci Slatina nad Bebravou je 39.3 [ muži: 36.3, ženy: 42.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 69    [ muži: 41, ženy: 28 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 328    [ muži: 180, ženy: 148 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 112    [ muži: 32, ženy: 80 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská252 255 507 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu253 256 509 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  507 
 99.6% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.4% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Slatina nad Bebravou.

 507 / 509 
 99.6%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev321 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania153 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania26 
 Nezistené
 Spolu509 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Slatina nad Bebravou.

 26 / 509 
 5.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  321 
 63.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  153 
 30.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  3 
 0.6% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  26 
 5.1% 
 Neudané  6 
 1.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné102 23.34 
 Učňovské (bez maturity)180 41.19 
 Stredné odborné (bez maturity)13 2.97 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)21 4.81 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)76 17.39 
 Úplné stredné všeobecné16 3.66 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu28 6.41 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.23 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov72  
 Spolu509  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 437 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Slatina nad Bebravou.

 72 / 509 
 14.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby43 15.09 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby12 4.21 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba74 25.96 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.7 
7 Stavebníctvo13 4.56 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru23 8.07 
9 Hotely a reštaurácie0.35 
10 Doprava, skladovanie a spoje12 4.21 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.05 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.81 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie21 7.37 
14 Školstvo22 7.72 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť14 4.91 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.46 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví30 10.53 
  Spolu285 100 


Z celkového počtu 285 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 155 obyvateľov

 155 / 285 
 54.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 198
    trvale obývaných domov: 137
    neobývaných domov: 61
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 40

Bytov spolu: 234
    v tom trvalo obývané: 171

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 10  (5.85%)
    2 izby: 34  (19.88%)
    3 izby: 86  (50.29%)
    4 izby: 26  (15.2%)
    5+ izieb: 15  (8.77%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 55.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 85.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 61 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 171 / 234 
 73.1%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu171 509 
  s plynom zo siete121 359 
  s vodovodom v byte158 483 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu16 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť10 28 
  kanalizácia - septik139 437 
  so splachovacím záchodom139 443 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom154 476 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 171 
 5.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 16 [3.14 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 121 / 171 
 70.8%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 359 [70.5 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 10 / 171 
 5.8%
- septik
 139 / 171 
 81.3%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 28 [5.50 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 437 [85.8 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Slatina nad Bebravou
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]