Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Slatinka nad Bebravou    [ kód obce: 505480 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Slatinka nad Bebravou
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4
5-9
10-1411 17 
15-1913 21 
20-2412 
25-2912 
30-34
35-3910 19 
40-4415 
45-4916 
50-5413 
55-5913 
60-6410 
65-6910 14 
70-7412 
75-7911 15 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu109 112 221 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 2.8% 
 80-84  1 
 0.9% 
 75-79  4 
 3.7% 
 70-74  7 
 6.4% 
 65-69  4 
 3.7% 
 60-64  3 
 2.8% 
 55-59  8 
 7.3% 
 50-54  7 
 6.4% 
 45-49  7 
 6.4% 
 40-44  9 
 8.3% 
 35-39  10 
 9.2% 
 30-34  3 
 2.8% 
 25-29  8 
 7.3% 
 20-24  6 
 5.5% 
 15-19  13 
 11.9% 
 10-14  11 
 10.1% 
 5-9  3 
 2.8% 
 0-4  2 
 1.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 2.7% 
 80-84  2 
 1.8% 
 75-79  11 
 9.9% 
 70-74  5 
 4.5% 
 65-69  10 
 9.0% 
 60-64  7 
 6.3% 
 55-59  5 
 4.5% 
 50-54  6 
 5.4% 
 45-49  9 
 8.1% 
 40-44  6 
 5.4% 
 35-39  9 
 8.1% 
 30-34  6 
 5.4% 
 25-29  4 
 3.6% 
 20-24  6 
 5.4% 
 15-19  8 
 7.2% 
 10-14  6 
 5.4% 
 5-9  5 
 4.5% 
 0-4  3 
 2.7% 

Priemerný vek v obci Slatinka nad Bebravou je 43.1 [ muži: 40.3, ženy: 45.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 30    [ muži: 16, ženy: 14 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 125    [ muži: 71, ženy: 54 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 65    [ muži: 22, ženy: 43 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská108 111 219 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu109 112 221 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  219 
 99.1% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.9% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou.

 219 / 221 
 99.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev177 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania30 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania11 
 Nezistené
 Spolu221 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou.

 11 / 221 
 5.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  177 
 80.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.5% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  30 
 13.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  1 
 0.5% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  11 
 5.0% 
 Neudané  1 
 0.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné54 28.57 
 Učňovské (bez maturity)69 36.51 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)12 6.35 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)40 21.16 
 Úplné stredné všeobecné2.12 
 Vyššie1.59 
 Vysokoškolské spolu3.17 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania0.53 
 Deti do 16 rokov32  
 Spolu221  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 189 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Slatinka nad Bebravou.

 32 / 221 
 14.5%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba42 42 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
9 Hotely a reštaurácie
10 Doprava, skladovanie a spoje
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
14 Školstvo
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví
  Spolu100 100 


Z celkového počtu 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 47 obyvateľov

 47 / 100 
 47.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 115
    trvale obývaných domov: 71
    neobývaných domov: 44
    z toho určených na rekreáciu: 28
priemerný vek domu: 44

Bytov spolu: 127
    v tom trvalo obývané: 79

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (3.8%)
    2 izby: 12  (15.19%)
    3 izby: 27  (34.18%)
    4 izby: 18  (22.78%)
    5+ izieb: 19  (24.05%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 57.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 84.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 28 / 44 
 63.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 79 / 127 
 62.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu79 220 
  s plynom zo siete48 143 
  s vodovodom v byte74 213 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik67 201 
  so splachovacím záchodom63 193 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom72 210 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 79 
 3.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 4 [1.80 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 48 / 79 
 60.8%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 143 [64.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 79 
 0.0%
- septik
 67 / 79 
 84.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 201 [90.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Slatinka nad Bebravou
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]