Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Šišov    [ kód obce: 505552 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Šišov
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-415 13 28 
5-920 29 
10-1411 10 21 
15-1917 22 39 
20-2427 26 53 
25-2925 20 45 
30-3419 10 29 
35-3914 17 31 
40-4418 22 40 
45-4921 23 44 
50-5417 14 31 
55-5913 16 29 
60-6417 
65-6916 24 
70-7410 13 23 
75-79
80-84
85+
nezistený vek
Spolu251 255 506 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  2 
 0.8% 
 75-79  2 
 0.8% 
 70-74  10 
 4.0% 
 65-69  8 
 3.2% 
 60-64  9 
 3.6% 
 55-59  13 
 5.2% 
 50-54  17 
 6.9% 
 45-49  21 
 8.5% 
 40-44  18 
 7.3% 
 35-39  14 
 5.6% 
 30-34  19 
 7.7% 
 25-29  25 
 10.1% 
 20-24  27 
 10.9% 
 15-19  17 
 6.9% 
 10-14  11 
 4.4% 
 5-9  20 
 8.1% 
 0-4  15 
 6.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.8% 
 80-84  5 
 2.0% 
 75-79  7 
 2.8% 
 70-74  13 
 5.1% 
 65-69  16 
 6.3% 
 60-64  8 
 3.2% 
 55-59  16 
 6.3% 
 50-54  14 
 5.5% 
 45-49  23 
 9.1% 
 40-44  22 
 8.7% 
 35-39  17 
 6.7% 
 30-34  10 
 4.0% 
 25-29  20 
 7.9% 
 20-24  26 
 10.3% 
 15-19  22 
 8.7% 
 10-14  10 
 4.0% 
 5-9  9 
 3.6% 
 0-4  13 
 5.1% 

Priemerný vek v obci Šišov je 37.1 [ muži: 34.6, ženy: 39.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 78    [ muži: 46, ženy: 32 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 325    [ muži: 171, ženy: 154 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 98    [ muži: 31, ženy: 67 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská250 252 502 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu251 255 506 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  502 
 99.2% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  4 
 0.8% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Šišov.

 502 / 506 
 99.2%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev494 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu506 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Šišov.

 6 / 506 
 1.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  494 
 97.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  6 
 1.2% 
 Neudané  3 
 0.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné134 31.68 
 Učňovské (bez maturity)165 39.01 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)31 7.33 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)57 13.48 
 Úplné stredné všeobecné16 3.78 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu19 4.49 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.24 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov83  
 Spolu506  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 423 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Šišov.

 83 / 506 
 16.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby27 9.68 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby2.15 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.36 
5 Priemyselná výroba58 20.79 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.36 
7 Stavebníctvo28 10.04 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru17 6.09 
9 Hotely a reštaurácie1.08 
10 Doprava, skladovanie a spoje16 5.73 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.36 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.87 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie31 11.11 
14 Školstvo15 5.38 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť11 3.94 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby10 3.58 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví46 16.49 
  Spolu279 100 


Z celkového počtu 279 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 153 obyvateľov

 153 / 279 
 54.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 162
    trvale obývaných domov: 145
    neobývaných domov: 17
    z toho určených na rekreáciu: 9
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 170
    v tom trvalo obývané: 153

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (1.96%)
    2 izby: 15  (9.8%)
    3 izby: 47  (30.72%)
    4 izby: 48  (31.37%)
    5+ izieb: 40  (26.14%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 65.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 101.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 9 / 17 
 52.9%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 153 / 170 
 90.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu153 504 
  s plynom zo siete87 304 
  s vodovodom v byte139 472 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu13 
  nezistené19 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik131 458 
  so splachovacím záchodom123 436 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom135 462 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 153 
 5.9%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 13 [2.56 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 87 / 153 
 56.9%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 304 [60.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 153 
 0.7%
- septik
 131 / 153 
 85.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 1 [0.19 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 458 [90.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Šišov
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]