Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Veľké Hoste    [ kód obce: 505684 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Veľké Hoste
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-415 15 30 
5-922 20 42 
10-1431 20 51 
15-1917 21 38 
20-2415 15 30 
25-2923 10 33 
30-3422 26 48 
35-3933 21 54 
40-4416 16 32 
45-4923 15 38 
50-5410 12 22 
55-5911 18 29 
60-6417 19 36 
65-6911 19 30 
70-7416 19 35 
75-7915 
80-8410 
85+
nezistený vek
Spolu292 288 580 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  4 
 1.4% 
 75-79  6 
 2.1% 
 70-74  16 
 5.5% 
 65-69  11 
 3.8% 
 60-64  17 
 5.8% 
 55-59  11 
 3.8% 
 50-54  10 
 3.4% 
 45-49  23 
 7.9% 
 40-44  16 
 5.5% 
 35-39  33 
 11.3% 
 30-34  22 
 7.5% 
 25-29  23 
 7.9% 
 20-24  15 
 5.1% 
 15-19  17 
 5.8% 
 10-14  31 
 10.6% 
 5-9  22 
 7.5% 
 0-4  15 
 5.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 2.4% 
 80-84  6 
 2.1% 
 75-79  9 
 3.1% 
 70-74  19 
 6.6% 
 65-69  19 
 6.6% 
 60-64  19 
 6.6% 
 55-59  18 
 6.3% 
 50-54  12 
 4.2% 
 45-49  15 
 5.2% 
 40-44  16 
 5.6% 
 35-39  21 
 7.3% 
 30-34  26 
 9.0% 
 25-29  10 
 3.5% 
 20-24  15 
 5.2% 
 15-19  21 
 7.3% 
 10-14  20 
 6.9% 
 5-9  20 
 6.9% 
 0-4  15 
 5.2% 

Priemerný vek v obci Veľké Hoste je 38.4 [ muži: 36.0, ženy: 40.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 123    [ muži: 68, ženy: 55 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 306    [ muži: 170, ženy: 136 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 151    [ muži: 54, ženy: 97 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská292 286 578 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu292 288 580 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  578 
 99.7% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.3% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Hoste.

 578 / 580 
 99.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev567 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu580 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Hoste.

 2 / 580 
 0.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  567 
 97.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  4 
 0.7% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  4 
 0.7% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  2 
 0.3% 
 Neudané  3 
 0.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné155 34.37 
 Učňovské (bez maturity)145 32.15 
 Stredné odborné (bez maturity)49 10.86 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)25 5.54 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)54 11.97 
 Úplné stredné všeobecné11 2.44 
 Vyššie0.44 
 Vysokoškolské spolu1.11 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.22 
 Ostatní bez školského vzdelania0.89 
 Deti do 16 rokov129  
 Spolu580  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 451 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Hoste.

 129 / 580 
 22.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby43 16.48 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby10 3.83 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín18 6.9 
5 Priemyselná výroba73 27.97 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.77 
7 Stavebníctvo25 9.58 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru15 5.75 
9 Hotely a reštaurácie1.92 
10 Doprava, skladovanie a spoje10 3.83 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj3.07 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie3.07 
14 Školstvo3.45 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.15 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby3.45 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.38 
19 EA bez udania odvetví22 8.43 
  Spolu261 100 


Z celkového počtu 261 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 143 obyvateľov

 143 / 261 
 54.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 180
    trvale obývaných domov: 153
    neobývaných domov: 27
    z toho určených na rekreáciu: 13
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 203
    v tom trvalo obývané: 176

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 2  (1.14%)
    2 izby: 21  (11.93%)
    3 izby: 70  (39.77%)
    4 izby: 48  (27.27%)
    5+ izieb: 35  (19.89%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 59.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 91.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 13 / 27 
 48.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 176 / 203 
 86.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu176 580 
  s plynom zo siete131 446 
  s vodovodom v byte160 543 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu10 16 
  nezistené21 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť33 
  kanalizácia - septik132 459 
  so splachovacím záchodom134 472 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom160 549 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 10 / 176 
 5.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 16 [2.75 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 131 / 176 
 74.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 446 [76.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 9 / 176 
 5.1%
- septik
 132 / 176 
 75.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 33 [5.68 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 459 [79.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Veľké Hoste
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]