Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Veľké Chlievany    [ kód obce: 505692 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Veľké Chlievany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-411 10 21 
5-916 14 30 
10-1415 22 37 
15-1917 13 30 
20-2419 20 39 
25-2915 21 36 
30-3420 29 
35-3926 22 48 
40-4416 24 
45-4918 13 31 
50-5410 19 
55-5913 19 
60-6415 24 
65-6910 15 
70-7413 
75-79
80-84
85+
nezistený vek
Spolu206 225 431 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  0 
 0.0% 
 75-79  6 
 2.9% 
 70-74  9 
 4.4% 
 65-69  5 
 2.4% 
 60-64  9 
 4.4% 
 55-59  6 
 2.9% 
 50-54  9 
 4.4% 
 45-49  18 
 8.7% 
 40-44  16 
 7.8% 
 35-39  26 
 12.6% 
 30-34  9 
 4.4% 
 25-29  15 
 7.3% 
 20-24  19 
 9.2% 
 15-19  17 
 8.3% 
 10-14  15 
 7.3% 
 5-9  16 
 7.8% 
 0-4  11 
 5.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.8% 
 80-84  4 
 1.8% 
 75-79  2 
 0.9% 
 70-74  4 
 1.8% 
 65-69  10 
 4.4% 
 60-64  15 
 6.7% 
 55-59  13 
 5.8% 
 50-54  10 
 4.4% 
 45-49  13 
 5.8% 
 40-44  8 
 3.6% 
 35-39  22 
 9.8% 
 30-34  20 
 8.9% 
 25-29  21 
 9.3% 
 20-24  20 
 8.9% 
 15-19  13 
 5.8% 
 10-14  22 
 9.8% 
 5-9  14 
 6.2% 
 0-4  10 
 4.4% 

Priemerný vek v obci Veľké Chlievany je 35.3 [ muži: 34.5, ženy: 36.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 88    [ muži: 42, ženy: 46 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 262    [ muži: 135, ženy: 127 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 81    [ muži: 29, ženy: 52 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská205 224 429 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu206 225 431 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  429 
 99.5% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Chlievany.

 429 / 431 
 99.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev388 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania10 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania27 
 Nezistené
 Spolu431 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Chlievany.

 27 / 431 
 6.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  388 
 90.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  10 
 2.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  27 
 6.3% 
 Neudané  6 
 1.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné84 24.71 
 Učňovské (bez maturity)102 30 
 Stredné odborné (bez maturity)34 10 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)18 5.29 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)68 20 
 Úplné stredné všeobecné15 4.41 
 Vyššie0.29 
 Vysokoškolské spolu16 4.71 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania0.59 
 Deti do 16 rokov91  
 Spolu431  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 340 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Chlievany.

 91 / 431 
 21.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby16 7.51 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.94 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba75 35.21 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.94 
7 Stavebníctvo27 12.68 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru10 4.69 
9 Hotely a reštaurácie0.94 
10 Doprava, skladovanie a spoje4.23 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.41 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.35 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie3.29 
14 Školstvo12 5.63 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.82 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.41 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.94 
19 EA bez udania odvetví32 15.02 
  Spolu213 100 


Z celkového počtu 213 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 128 obyvateľov

 128 / 213 
 60.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 145
    trvale obývaných domov: 129
    neobývaných domov: 16
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 33

Bytov spolu: 152
    v tom trvalo obývané: 135

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 1  (0.74%)
    2 izby: 21  (15.56%)
    3 izby: 40  (29.63%)
    4 izby: 38  (28.15%)
    5+ izieb: 35  (25.93%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 66.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 103.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 16 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 135 / 152 
 88.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu135 431 
  s plynom zo siete125 410 
  s vodovodom v byte128 413 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť18 
  kanalizácia - septik115 380 
  so splachovacím záchodom114 380 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom123 398 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 2 / 135 
 1.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 5 [1.16 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 125 / 135 
 92.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 410 [95.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 6 / 135 
 4.4%
- septik
 115 / 135 
 85.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 18 [4.17 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 380 [88.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Veľké Chlievany
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]