Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Partizánske ]
Veľké Kršteňany    [ kód obce: 505706 ]
  zobraziť mapu okresu Partizánske

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Partizánske >> obec Veľké Kršteňany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-418 20 38 
5-916 25 41 
10-1424 16 40 
15-1924 23 47 
20-2420 25 45 
25-2923 24 47 
30-3427 17 44 
35-3920 21 41 
40-4414 12 26 
45-4922 24 46 
50-5422 21 43 
55-5912 11 23 
60-6413 16 29 
65-6910 15 25 
70-7421 28 
75-7913 18 31 
80-8413 
85+
nezistený vek
Spolu294 320 614 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.7% 
 80-84  7 
 2.4% 
 75-79  13 
 4.4% 
 70-74  7 
 2.4% 
 65-69  10 
 3.4% 
 60-64  13 
 4.4% 
 55-59  12 
 4.1% 
 50-54  22 
 7.5% 
 45-49  22 
 7.5% 
 40-44  14 
 4.8% 
 35-39  20 
 6.8% 
 30-34  27 
 9.2% 
 25-29  23 
 7.8% 
 20-24  20 
 6.8% 
 15-19  24 
 8.2% 
 10-14  24 
 8.2% 
 5-9  16 
 5.4% 
 0-4  18 
 6.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.6% 
 80-84  6 
 1.9% 
 75-79  18 
 5.6% 
 70-74  21 
 6.6% 
 65-69  15 
 4.7% 
 60-64  16 
 5.0% 
 55-59  11 
 3.4% 
 50-54  21 
 6.6% 
 45-49  24 
 7.5% 
 40-44  12 
 3.8% 
 35-39  21 
 6.6% 
 30-34  17 
 5.3% 
 25-29  24 
 7.5% 
 20-24  25 
 7.8% 
 15-19  23 
 7.2% 
 10-14  16 
 5.0% 
 5-9  25 
 7.8% 
 0-4  20 
 6.3% 

Priemerný vek v obci Veľké Kršteňany je 38.3 [ muži: 36.9, ženy: 39.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 119    [ muži: 58, ženy: 61 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 351    [ muži: 184, ženy: 167 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 144    [ muži: 52, ženy: 92 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská288 308 596 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené13 
 Spolu294 320 614 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  596 
 97.1% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  2 
 0.3% 
 Česká  3 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  13 
 2.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Kršteňany.

 596 / 614 
 97.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev578 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené31 
 Spolu614 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Kršteňany.

 2 / 614 
 0.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  578 
 94.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  2 
 0.3% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  2 
 0.3% 
 Neudané  31 
 5.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné187 38.72 
 Učňovské (bez maturity)130 26.92 
 Stredné odborné (bez maturity)0.83 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)24 4.97 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)83 17.18 
 Úplné stredné všeobecné18 3.73 
 Vyššie0.41 
 Vysokoškolské spolu25 5.18 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.86 
 Ostatní bez školského vzdelania0.21 
 Deti do 16 rokov131  
 Spolu614  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 483 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Kršteňany.

 131 / 614 
 21.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby16 5.65 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.35 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.35 
5 Priemyselná výroba98 34.63 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.77 
7 Stavebníctvo1.41 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru22 7.77 
9 Hotely a reštaurácie0.71 
10 Doprava, skladovanie a spoje3.18 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.77 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie30 10.6 
14 Školstvo13 4.59 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť12 4.24 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.06 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví62 21.91 
  Spolu283 100 


Z celkového počtu 283 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 156 obyvateľov

 156 / 283 
 55.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 193
    trvale obývaných domov: 160
    neobývaných domov: 33
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 197
    v tom trvalo obývané: 164

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (1.83%)
    2 izby: 25  (15.24%)
    3 izby: 59  (35.98%)
    4 izby: 36  (21.95%)
    5+ izieb: 41  (25%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 99.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 16.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 33 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 164 / 197 
 83.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu164 610 
  s plynom zo siete132 485 
  s vodovodom v byte151 568 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené32 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť16 
  kanalizácia - septik107 450 
  so splachovacím záchodom112 467 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom143 567 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 164 
 1.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 9 [1.46 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 132 / 164 
 80.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 485 [78.9 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 4 / 164 
 2.4%
- septik
 107 / 164 
 65.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 16 [2.60 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 450 [73.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Veľké Kršteňany
späť na stránku okresu [ Partizánske ]