Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Vysočany    [ kód obce: 505765 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Vysočany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4
5-912 
10-14
15-19
20-2417 
25-29
30-3410 
35-39
40-4412 
45-4910 
50-54
55-59
60-6410 
65-69
70-74
75-7910 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu68 76 144 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  0 
 0.0% 
 75-79  4 
 5.9% 
 70-74  3 
 4.4% 
 65-69  1 
 1.5% 
 60-64  5 
 7.4% 
 55-59  0 
 0.0% 
 50-54  2 
 2.9% 
 45-49  7 
 10.3% 
 40-44  6 
 8.8% 
 35-39  4 
 5.9% 
 30-34  6 
 8.8% 
 25-29  3 
 4.4% 
 20-24  8 
 11.8% 
 15-19  5 
 7.4% 
 10-14  6 
 8.8% 
 5-9  6 
 8.8% 
 0-4  2 
 2.9% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 1.3% 
 80-84  2 
 2.6% 
 75-79  6 
 7.9% 
 70-74  3 
 3.9% 
 65-69  6 
 7.9% 
 60-64  5 
 6.6% 
 55-59  4 
 5.3% 
 50-54  5 
 6.6% 
 45-49  3 
 3.9% 
 40-44  6 
 7.9% 
 35-39  3 
 3.9% 
 30-34  4 
 5.3% 
 25-29  5 
 6.6% 
 20-24  9 
 11.8% 
 15-19  4 
 5.3% 
 10-14  2 
 2.6% 
 5-9  6 
 7.9% 
 0-4  2 
 2.6% 

Priemerný vek v obci Vysočany je 39.6 [ muži: 35.6, ženy: 43.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 24    [ muži: 14, ženy: 10 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 80    [ muži: 41, ženy: 39 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 40    [ muži: 13, ženy: 27 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská68 76 144 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu68 76 144 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  144 
 100.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Vysočany.

 144 / 144 
 100.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev135 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu144 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Vysočany.

 4 / 144 
 2.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  135 
 93.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.7% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  4 
 2.8% 
 Neudané  4 
 2.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné45 38.14 
 Učňovské (bez maturity)47 39.83 
 Stredné odborné (bez maturity)0.85 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)5.93 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)7.63 
 Úplné stredné všeobecné2.54 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu5.08 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov26  
 Spolu144  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 118 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Vysočany.

 26 / 144 
 18.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby13.04 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba12 17.39 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.45 
7 Stavebníctvo8.7 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru13.04 
9 Hotely a reštaurácie
10 Doprava, skladovanie a spoje4.35 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo2.9 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj5.8 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie13.04 
14 Školstvo5.8 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.9 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.45 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví10.14 
  Spolu69 100 


Z celkového počtu 69 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 42 obyvateľov

 42 / 69 
 60.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 56
    trvale obývaných domov: 40
    neobývaných domov: 16
    z toho určených na rekreáciu: 14
priemerný vek domu: 47

Bytov spolu: 60
    v tom trvalo obývané: 44

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 1  (2.27%)
    2 izby: 8  (18.18%)
    3 izby: 14  (31.82%)
    4 izby: 9  (20.45%)
    5+ izieb: 12  (27.27%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 70.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 117.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 14 / 16 
 87.5%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 44 / 60 
 73.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu44 144 
  s plynom zo siete42 142 
  s vodovodom v byte36 125 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu17 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik34 113 
  so splachovacím záchodom27 92 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom34 120 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 7 / 44 
 15.9%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 17 [11.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 42 / 44 
 95.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 142 [98.6 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 44 
 0.0%
- septik
 34 / 44 
 77.3%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 113 [78.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Vysočany
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]