Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Zlatníky    [ kód obce: 505790 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Zlatníky
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-415 23 38 
5-913 23 36 
10-1427 26 53 
15-1932 23 55 
20-2426 21 47 
25-2926 28 54 
30-3426 22 48 
35-3926 25 51 
40-4422 22 44 
45-4929 19 48 
50-5419 20 39 
55-5918 21 39 
60-6414 17 31 
65-6911 23 34 
70-7420 31 51 
75-7925 34 
80-8411 13 
85+14 17 
nezistený vek
Spolu338 395 733 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 0.9% 
 80-84  2 
 0.6% 
 75-79  9 
 2.7% 
 70-74  20 
 5.9% 
 65-69  11 
 3.3% 
 60-64  14 
 4.1% 
 55-59  18 
 5.3% 
 50-54  19 
 5.6% 
 45-49  29 
 8.6% 
 40-44  22 
 6.5% 
 35-39  26 
 7.7% 
 30-34  26 
 7.7% 
 25-29  26 
 7.7% 
 20-24  26 
 7.7% 
 15-19  32 
 9.5% 
 10-14  27 
 8.0% 
 5-9  13 
 3.8% 
 0-4  15 
 4.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  14 
 3.6% 
 80-84  11 
 2.8% 
 75-79  25 
 6.3% 
 70-74  31 
 7.9% 
 65-69  23 
 5.8% 
 60-64  17 
 4.3% 
 55-59  21 
 5.3% 
 50-54  20 
 5.1% 
 45-49  19 
 4.8% 
 40-44  22 
 5.6% 
 35-39  25 
 6.3% 
 30-34  22 
 5.6% 
 25-29  28 
 7.1% 
 20-24  21 
 5.3% 
 15-19  23 
 5.8% 
 10-14  26 
 6.6% 
 5-9  23 
 5.8% 
 0-4  23 
 5.8% 

Priemerný vek v obci Zlatníky je 40.4 [ muži: 37.5, ženy: 42.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 127    [ muži: 55, ženy: 72 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 404    [ muži: 224, ženy: 180 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 201    [ muži: 59, ženy: 142 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská337 389 726 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu338 395 733 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  726 
 99.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  5 
 0.7% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Zlatníky.

 726 / 733 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev669 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania13 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania43 
 Nezistené
 Spolu733 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Zlatníky.

 43 / 733 
 5.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  669 
 91.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  13 
 1.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  43 
 5.9% 
 Neudané  7 
 1.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné223 37.23 
 Učňovské (bez maturity)214 35.73 
 Stredné odborné (bez maturity)13 2.17 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)29 4.84 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)69 11.52 
 Úplné stredné všeobecné19 3.17 
 Vyššie0.17 
 Vysokoškolské spolu22 3.67 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.5 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov134  
 Spolu733  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 599 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Zlatníky.

 134 / 733 
 18.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby29 8.01 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby26 7.18 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.28 
5 Priemyselná výroba102 28.18 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.55 
7 Stavebníctvo30 8.29 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru14 3.87 
9 Hotely a reštaurácie0.83 
10 Doprava, skladovanie a spoje16 4.42 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.38 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.83 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie12 3.31 
14 Školstvo35 9.67 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.66 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia10 2.76 
19 EA bez udania odvetví68 18.78 
  Spolu362 100 


Z celkového počtu 362 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 148 obyvateľov

 148 / 362 
 40.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 297
    trvale obývaných domov: 221
    neobývaných domov: 75
    z toho určených na rekreáciu: 12
priemerný vek domu: 40

Bytov spolu: 305
    v tom trvalo obývané: 224

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 1  (0.45%)
    2 izby: 40  (17.86%)
    3 izby: 67  (29.91%)
    4 izby: 55  (24.55%)
    5+ izieb: 61  (27.23%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 99.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 12 / 75 
 16.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 224 / 305 
 73.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu224 725 
  s plynom zo siete141 477 
  s vodovodom v byte182 636 
  s vodovodom mimo bytu11 
  bez vodovodu33 67 
  nezistené11 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť18 
  kanalizácia - septik143 538 
  so splachovacím záchodom143 526 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom186 650 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 33 / 224 
 14.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 67 [9.14 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 141 / 224 
 62.9%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 477 [65.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 4 / 224 
 1.8%
- septik
 143 / 224 
 63.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 18 [2.45 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 538 [73.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Zlatníky
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]