Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Beckov    [ kód obce: 505846 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Beckov
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-431 38 69 
5-939 41 80 
10-1440 37 77 
15-1930 42 72 
20-2446 42 88 
25-2951 54 105 
30-3437 42 79 
35-3944 35 79 
40-4442 49 91 
45-4936 44 80 
50-5451 43 94 
55-5936 42 78 
60-6429 28 57 
65-6935 44 79 
70-7420 39 59 
75-7924 67 91 
80-8433 42 
85+10 30 40 
nezistený vek
Spolu614 753 1367 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  10 
 1.6% 
 80-84  9 
 1.5% 
 75-79  24 
 3.9% 
 70-74  20 
 3.3% 
 65-69  35 
 5.7% 
 60-64  29 
 4.8% 
 55-59  36 
 5.9% 
 50-54  51 
 8.4% 
 45-49  36 
 5.9% 
 40-44  42 
 6.9% 
 35-39  44 
 7.2% 
 30-34  37 
 6.1% 
 25-29  51 
 8.4% 
 20-24  46 
 7.5% 
 15-19  30 
 4.9% 
 10-14  40 
 6.6% 
 5-9  39 
 6.4% 
 0-4  31 
 5.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  30 
 4.0% 
 80-84  33 
 4.4% 
 75-79  67 
 8.9% 
 70-74  39 
 5.2% 
 65-69  44 
 5.9% 
 60-64  28 
 3.7% 
 55-59  42 
 5.6% 
 50-54  43 
 5.7% 
 45-49  44 
 5.9% 
 40-44  49 
 6.5% 
 35-39  35 
 4.7% 
 30-34  42 
 5.6% 
 25-29  54 
 7.2% 
 20-24  42 
 5.6% 
 15-19  42 
 5.6% 
 10-14  37 
 4.9% 
 5-9  41 
 5.5% 
 0-4  38 
 5.1% 

Priemerný vek v obci Beckov je 42.4 [ muži: 39.4, ženy: 44.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 226    [ muži: 110, ženy: 116 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 724    [ muži: 373, ženy: 351 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 410    [ muži: 127, ženy: 283 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská607 745 1352 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká11 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu614 753 1367 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 352 
 98.9% 
 Maďarská  3 
 0.2% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  11 
 0.8% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Beckov.

 1 352 / 1 367 
 98.9%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev956 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania310 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania81 
 Nezistené16 
 Spolu1367 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Beckov.

 81 / 1 367 
 5.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  956 
 69.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  310 
 22.7% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.1% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  1 
 0.1% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  81 
 5.9% 
 Neudané  16 
 1.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné313 27.55 
 Učňovské (bez maturity)361 31.78 
 Stredné odborné (bez maturity)64 5.63 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)82 7.22 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)189 16.64 
 Úplné stredné všeobecné42 3.7 
 Vyššie0.18 
 Vysokoškolské spolu68 5.99 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.7 
 Ostatní bez školského vzdelania0.62 
 Deti do 16 rokov231  
 Spolu1367  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1136 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Beckov.

 231 / 1 367 
 16.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby86 11.29 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.52 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.79 
5 Priemyselná výroba192 25.2 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.66 
7 Stavebníctvo55 7.22 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru58 7.61 
9 Hotely a reštaurácie28 3.67 
10 Doprava, skladovanie a spoje30 3.94 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.39 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj17 2.23 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie65 8.53 
14 Školstvo21 2.76 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť40 5.25 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby31 4.07 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.13 
19 EA bez udania odvetví120 15.75 
  Spolu762 100 


Z celkového počtu 762 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 374 obyvateľov

 374 / 762 
 49.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 427
    trvale obývaných domov: 342
    neobývaných domov: 79
    z toho určených na rekreáciu: 35
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 454
    v tom trvalo obývané: 370

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 11  (2.97%)
    2 izby: 65  (17.57%)
    3 izby: 136  (36.76%)
    4 izby: 72  (19.46%)
    5+ izieb: 86  (23.24%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 59.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 94.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 35 / 79 
 44.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 370 / 454 
 81.5%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu370 1182 
  s plynom zo siete328 1078 
  s vodovodom v byte352 1151 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu10 
  nezistené21 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik327 1106 
  so splachovacím záchodom311 1068 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom335 1119 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 370 
 2.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 10 [0.73 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 328 / 370 
 88.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1078 [78.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 370 
 0.5%
- septik
 327 / 370 
 88.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 8 [0.58 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1106 [80.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Beckov
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]