Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Bobot    [ kód obce: 505854 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Bobot
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-417 26 
5-911 21 32 
10-1418 22 40 
15-1928 29 57 
20-2433 44 77 
25-2921 25 46 
30-3423 12 35 
35-3916 19 35 
40-4430 26 56 
45-4928 24 52 
50-5429 32 61 
55-5915 21 36 
60-6421 15 36 
65-6923 32 
70-7413 17 30 
75-7913 25 38 
80-8414 
85+11 10 21 
nezistený vek
Spolu333 391 724 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  11 
 3.3% 
 80-84  5 
 1.5% 
 75-79  13 
 3.9% 
 70-74  13 
 3.9% 
 65-69  9 
 2.7% 
 60-64  21 
 6.3% 
 55-59  15 
 4.5% 
 50-54  29 
 8.7% 
 45-49  28 
 8.4% 
 40-44  30 
 9.0% 
 35-39  16 
 4.8% 
 30-34  23 
 6.9% 
 25-29  21 
 6.3% 
 20-24  33 
 9.9% 
 15-19  28 
 8.4% 
 10-14  18 
 5.4% 
 5-9  11 
 3.3% 
 0-4  9 
 2.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  10 
 2.6% 
 80-84  9 
 2.3% 
 75-79  25 
 6.4% 
 70-74  17 
 4.3% 
 65-69  23 
 5.9% 
 60-64  15 
 3.8% 
 55-59  21 
 5.4% 
 50-54  32 
 8.2% 
 45-49  24 
 6.1% 
 40-44  26 
 6.6% 
 35-39  19 
 4.9% 
 30-34  12 
 3.1% 
 25-29  25 
 6.4% 
 20-24  44 
 11.3% 
 15-19  29 
 7.4% 
 10-14  22 
 5.6% 
 5-9  21 
 5.4% 
 0-4  17 
 4.3% 

Priemerný vek v obci Bobot je 41.4 [ muži: 41.2, ženy: 41.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 98    [ muži: 38, ženy: 60 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 434    [ muži: 223, ženy: 211 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 192    [ muži: 72, ženy: 120 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská330 386 716 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu333 391 724 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  716 
 98.9% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.1% 
 Česká  3 
 0.4% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  3 
 0.4% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Bobot.

 716 / 724 
 98.9%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev686 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania22 
 Nezistené
 Spolu724 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Bobot.

 22 / 724 
 3.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  686 
 94.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  2 
 0.3% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  7 
 1.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  1 
 0.1% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  2 
 0.3% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  22 
 3.0% 
 Neudané  4 
 0.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné189 30.53 
 Učňovské (bez maturity)184 29.73 
 Stredné odborné (bez maturity)56 9.05 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)25 4.04 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)111 17.93 
 Úplné stredné všeobecné19 3.07 
 Vyššie0.48 
 Vysokoškolské spolu24 3.88 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.48 
 Ostatní bez školského vzdelania0.81 
 Deti do 16 rokov105  
 Spolu724  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 619 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Bobot.

 105 / 724 
 14.5%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby64 16.71 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.26 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba154 40.21 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.52 
7 Stavebníctvo12 3.13 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru21 5.48 
9 Hotely a reštaurácie2.09 
10 Doprava, skladovanie a spoje2.09 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.31 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj12 3.13 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie11 2.87 
14 Školstvo19 4.96 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť19 4.96 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.57 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví41 10.7 
  Spolu383 100 


Z celkového počtu 383 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 189 obyvateľov

 189 / 383 
 49.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 290
    trvale obývaných domov: 200
    neobývaných domov: 90
    z toho určených na rekreáciu: 35
priemerný vek domu: 45

Bytov spolu: 335
    v tom trvalo obývané: 238

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 17  (7.14%)
    2 izby: 42  (17.65%)
    3 izby: 93  (39.08%)
    4 izby: 54  (22.69%)
    5+ izieb: 32  (13.45%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 56.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 89.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 35 / 90 
 38.9%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 238 / 335 
 71.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu238 716 
  s plynom zo siete204 643 
  s vodovodom v byte226 687 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené25 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť16 
  kanalizácia - septik182 603 
  so splachovacím záchodom176 583 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom216 685 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 4 / 238 
 1.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 4 [0.55 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 204 / 238 
 85.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 643 [88.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 7 / 238 
 2.9%
- septik
 182 / 238 
 76.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 16 [2.20 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 603 [83.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Bobot
späť na stránku okresu [ Trenčín ]