Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Bošáca    [ kód obce: 505871 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Bošáca
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-442 41 83 
5-947 32 79 
10-1434 34 68 
15-1952 46 98 
20-2454 51 105 
25-2955 56 111 
30-3450 42 92 
35-3946 32 78 
40-4443 39 82 
45-4949 41 90 
50-5439 47 86 
55-5937 38 75 
60-6430 45 75 
65-6927 42 69 
70-7428 38 66 
75-7918 35 53 
80-8410 16 
85+15 19 
nezistený vek
Spolu661 684 1345 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.6% 
 80-84  6 
 0.9% 
 75-79  18 
 2.7% 
 70-74  28 
 4.2% 
 65-69  27 
 4.1% 
 60-64  30 
 4.5% 
 55-59  37 
 5.6% 
 50-54  39 
 5.9% 
 45-49  49 
 7.4% 
 40-44  43 
 6.5% 
 35-39  46 
 7.0% 
 30-34  50 
 7.6% 
 25-29  55 
 8.3% 
 20-24  54 
 8.2% 
 15-19  52 
 7.9% 
 10-14  34 
 5.1% 
 5-9  47 
 7.1% 
 0-4  42 
 6.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  15 
 2.2% 
 80-84  10 
 1.5% 
 75-79  35 
 5.1% 
 70-74  38 
 5.6% 
 65-69  42 
 6.1% 
 60-64  45 
 6.6% 
 55-59  38 
 5.6% 
 50-54  47 
 6.9% 
 45-49  41 
 6.0% 
 40-44  39 
 5.7% 
 35-39  32 
 4.7% 
 30-34  42 
 6.1% 
 25-29  56 
 8.2% 
 20-24  51 
 7.5% 
 15-19  46 
 6.7% 
 10-14  34 
 5.0% 
 5-9  32 
 4.7% 
 0-4  41 
 6.0% 

Priemerný vek v obci Bošáca je 39.0 [ muži: 36.5, ženy: 41.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 230    [ muži: 123, ženy: 107 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 779    [ muži: 425, ženy: 354 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 336    [ muži: 113, ženy: 223 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská656 678 1334 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu661 684 1345 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 334 
 99.2% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.1% 
 Česká  7 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  3 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Bošáca.

 1 334 / 1 345 
 99.2%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev775 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania485 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania78 
 Nezistené
 Spolu1345 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Bošáca.

 78 / 1 345 
 5.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  775 
 57.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  485 
 36.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  1 
 0.1% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  78 
 5.8% 
 Neudané  4 
 0.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné296 26.84 
 Učňovské (bez maturity)312 28.29 
 Stredné odborné (bez maturity)95 8.61 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)77 6.98 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)203 18.4 
 Úplné stredné všeobecné45 4.08 
 Vyššie0.45 
 Vysokoškolské spolu67 6.07 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.09 
 Ostatní bez školského vzdelania0.18 
 Deti do 16 rokov242  
 Spolu1345  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1103 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Bošáca.

 242 / 1 345 
 18.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby89 13.05 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.88 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba168 24.63 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.03 
7 Stavebníctvo71 10.41 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru74 10.85 
9 Hotely a reštaurácie10 1.47 
10 Doprava, skladovanie a spoje31 4.55 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.32 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj20 2.93 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie56 8.21 
14 Školstvo30 4.4 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť44 6.45 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby11 1.61 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví56 8.21 
  Spolu682 100 


Z celkového počtu 682 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 380 obyvateľov

 380 / 682 
 55.7%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 513
    trvale obývaných domov: 387
    neobývaných domov: 126
    z toho určených na rekreáciu: 58
priemerný vek domu: 44

Bytov spolu: 534
    v tom trvalo obývané: 401

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 13  (3.24%)
    2 izby: 63  (15.71%)
    3 izby: 119  (29.68%)
    4 izby: 113  (28.18%)
    5+ izieb: 93  (23.19%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 64.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 98.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 58 / 126 
 46.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 401 / 534 
 75.1%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu401 1332 
  s plynom zo siete306 1077 
  s vodovodom v byte383 1304 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené11 18 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť72 217 
  kanalizácia - septik265 963 
  so splachovacím záchodom298 1070 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom363 1268 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 5 / 401 
 1.2%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 6 [0.44 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 306 / 401 
 76.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1077 [80.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 72 / 401 
 18.0%
- septik
 265 / 401 
 66.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 217 [16.1 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 963 [71.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Bošáca
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]