Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Brunovce    [ kód obce: 505889 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Brunovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-413 20 33 
5-915 20 35 
10-1420 20 40 
15-1919 17 36 
20-2423 18 41 
25-2918 19 37 
30-3413 16 29 
35-3919 21 40 
40-4423 19 42 
45-4918 15 33 
50-5411 18 29 
55-5917 26 
60-6413 21 
65-6911 21 32 
70-7413 15 28 
75-7922 27 
80-84
85+
nezistený vek13 
Spolu249 309 558 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.4% 
 80-84  2 
 0.8% 
 75-79  5 
 2.1% 
 70-74  13 
 5.4% 
 65-69  11 
 4.6% 
 60-64  8 
 3.3% 
 55-59  9 
 3.7% 
 50-54  11 
 4.6% 
 45-49  18 
 7.5% 
 40-44  23 
 9.5% 
 35-39  19 
 7.9% 
 30-34  13 
 5.4% 
 25-29  18 
 7.5% 
 20-24  23 
 9.5% 
 15-19  19 
 7.9% 
 10-14  20 
 8.3% 
 5-9  15 
 6.2% 
 0-4  13 
 5.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 2.3% 
 80-84  6 
 2.0% 
 75-79  22 
 7.2% 
 70-74  15 
 4.9% 
 65-69  21 
 6.9% 
 60-64  13 
 4.3% 
 55-59  17 
 5.6% 
 50-54  18 
 5.9% 
 45-49  15 
 4.9% 
 40-44  19 
 6.3% 
 35-39  21 
 6.9% 
 30-34  16 
 5.3% 
 25-29  19 
 6.3% 
 20-24  18 
 5.9% 
 15-19  17 
 5.6% 
 10-14  20 
 6.6% 
 5-9  20 
 6.6% 
 0-4  20 
 6.6% 

Priemerný vek v obci Brunovce je 38.8 [ muži: 35.7, ženy: 41.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 108    [ muži: 48, ženy: 60 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 296    [ muži: 153, ženy: 143 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 141    [ muži: 40, ženy: 101 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská246 307 553 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu249 309 558 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  553 
 99.1% 
 Maďarská  1 
 0.2% 
 Rómska  1 
 0.2% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.4% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Brunovce.

 553 / 558 
 99.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev533 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania12 
 Nezistené
 Spolu558 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Brunovce.

 12 / 558 
 2.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  533 
 95.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  1 
 0.2% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  12 
 2.2% 
 Neudané  9 
 1.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné122 27.48 
 Učňovské (bez maturity)125 28.15 
 Stredné odborné (bez maturity)18 4.05 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)46 10.36 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)86 19.37 
 Úplné stredné všeobecné20 4.5 
 Vyššie0.23 
 Vysokoškolské spolu18 4.05 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.58 
 Ostatní bez školského vzdelania0.23 
 Deti do 16 rokov114  
 Spolu558  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 444 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Brunovce.

 114 / 558 
 20.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby12 4.6 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba69 26.44 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.77 
7 Stavebníctvo22 8.43 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru39 14.94 
9 Hotely a reštaurácie3.45 
10 Doprava, skladovanie a spoje16 6.13 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.15 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj3.07 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie15 5.75 
14 Školstvo3.07 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť10 3.83 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.15 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví45 17.24 
  Spolu261 100 


Z celkového počtu 261 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 169 obyvateľov

 169 / 261 
 64.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 194
    trvale obývaných domov: 168
    neobývaných domov: 26
    z toho určených na rekreáciu: 12
priemerný vek domu: 44

Bytov spolu: 212
    v tom trvalo obývané: 186

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 4  (2.15%)
    2 izby: 24  (12.9%)
    3 izby: 82  (44.09%)
    4 izby: 34  (18.28%)
    5+ izieb: 42  (22.58%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 59.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 92.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 12 / 26 
 46.2%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 186 / 212 
 87.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu186 558 
  s plynom zo siete160 504 
  s vodovodom v byte163 512 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu19 31 
  nezistené15 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť117 370 
  kanalizácia - septik46 143 
  so splachovacím záchodom146 474 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom157 503 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 19 / 186 
 10.2%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 31 [5.55 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 160 / 186 
 86.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 504 [90.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 117 / 186 
 62.9%
- septik
 46 / 186 
 24.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 370 [66.3 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 143 [25.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Brunovce
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]