Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Bzince pod Javorinou    [ kód obce: 505897 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Bzince pod Javorinou
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-437 42 79 
5-940 55 95 
10-1471 63 134 
15-1967 55 122 
20-2473 81 154 
25-2979 68 147 
30-3470 69 139 
35-3977 69 146 
40-4470 51 121 
45-4974 64 138 
50-5472 71 143 
55-5963 75 138 
60-6443 62 105 
65-6943 52 95 
70-7433 66 99 
75-7931 61 92 
80-8414 35 49 
85+16 26 42 
nezistený vek
Spolu975 1067 2042 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  16 
 1.6% 
 80-84  14 
 1.4% 
 75-79  31 
 3.2% 
 70-74  33 
 3.4% 
 65-69  43 
 4.4% 
 60-64  43 
 4.4% 
 55-59  63 
 6.5% 
 50-54  72 
 7.4% 
 45-49  74 
 7.6% 
 40-44  70 
 7.2% 
 35-39  77 
 7.9% 
 30-34  70 
 7.2% 
 25-29  79 
 8.1% 
 20-24  73 
 7.5% 
 15-19  67 
 6.9% 
 10-14  71 
 7.3% 
 5-9  40 
 4.1% 
 0-4  37 
 3.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  26 
 2.4% 
 80-84  35 
 3.3% 
 75-79  61 
 5.7% 
 70-74  66 
 6.2% 
 65-69  52 
 4.9% 
 60-64  62 
 5.8% 
 55-59  75 
 7.0% 
 50-54  71 
 6.7% 
 45-49  64 
 6.0% 
 40-44  51 
 4.8% 
 35-39  69 
 6.5% 
 30-34  69 
 6.5% 
 25-29  68 
 6.4% 
 20-24  81 
 7.6% 
 15-19  55 
 5.2% 
 10-14  63 
 5.9% 
 5-9  55 
 5.2% 
 0-4  42 
 3.9% 

Priemerný vek v obci Bzince pod Javorinou je 41.4 [ muži: 39.4, ženy: 43.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 308    [ muži: 148, ženy: 160 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1173    [ muži: 645, ženy: 528 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 557    [ muži: 180, ženy: 377 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská948 1035 1983 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká16 21 37 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené13 
 Spolu975 1067 2042 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 983 
 97.1% 
 Maďarská  2 
 0.1% 
 Rómska  5 
 0.2% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  37 
 1.8% 
 Nemecká  1 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  13 
 0.6% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Bzince pod Javorinou.

 1 983 / 2 042 
 97.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev501 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania1189 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia10 
 Ostatné
 Bez vyznania279 
 Nezistené49 
 Spolu2042 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Bzince pod Javorinou.

 279 / 2 042 
 13.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  501 
 24.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 189 
 58.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  2 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  6 
 0.3% 
 Starokatolícka cirkev  1 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  1 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  1 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  10 
 0.5% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  279 
 13.7% 
 Neudané  49 
 2.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné498 29.07 
 Učňovské (bez maturity)522 30.47 
 Stredné odborné (bez maturity)100 5.84 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)116 6.77 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)280 16.35 
 Úplné stredné všeobecné65 3.79 
 Vyššie10 0.58 
 Vysokoškolské spolu97 5.66 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania22 1.28 
 Ostatní bez školského vzdelania0.18 
 Deti do 16 rokov329  
 Spolu2042  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1713 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Bzince pod Javorinou.

 329 / 2 042 
 16.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby107 10.21 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby15 1.43 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.1 
5 Priemyselná výroba296 28.24 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.86 
7 Stavebníctvo31 2.96 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru83 7.92 
9 Hotely a reštaurácie21 
10 Doprava, skladovanie a spoje54 5.15 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.48 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj27 2.58 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie93 8.87 
14 Školstvo43 4.1 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť46 4.39 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby11 1.05 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.1 
19 EA bez udania odvetví205 19.56 
  Spolu1048 100 


Z celkového počtu 1048 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 592 obyvateľov

 592 / 1 048 
 56.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 926
    trvale obývaných domov: 620
    neobývaných domov: 306
    z toho určených na rekreáciu: 239
priemerný vek domu: 52

Bytov spolu: 999
    v tom trvalo obývané: 679

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 20  (2.95%)
    2 izby: 101  (14.87%)
    3 izby: 264  (38.88%)
    4 izby: 164  (24.15%)
    5+ izieb: 130  (19.15%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 59.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 87.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 239 / 306 
 78.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 679 / 999 
 68.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu679 1996 
  s plynom zo siete450 1316 
  s vodovodom v byte597 1828 
  s vodovodom mimo bytu17 
  bez vodovodu46 73 
  nezistené27 78 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik497 1616 
  so splachovacím záchodom425 1390 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom564 1765 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 46 / 679 
 6.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 73 [3.57 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 450 / 679 
 66.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1316 [64.4 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 4 / 679 
 0.6%
- septik
 497 / 679 
 73.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 6 [0.29 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1616 [79.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Bzince pod Javorinou
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]