Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Čachtice    [ kód obce: 505901 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Čachtice
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-493 80 173 
5-9106 120 226 
10-14128 97 225 
15-19143 126 269 
20-24152 146 298 
25-29145 135 280 
30-34112 114 226 
35-39129 120 249 
40-44114 112 226 
45-49137 119 256 
50-54110 103 213 
55-5991 109 200 
60-6467 86 153 
65-6979 85 164 
70-7477 114 191 
75-7945 63 108 
80-8421 34 55 
85+24 32 
nezistený vek12 21 
Spolu1769 1796 3565 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 0.5% 
 80-84  21 
 1.2% 
 75-79  45 
 2.6% 
 70-74  77 
 4.4% 
 65-69  79 
 4.5% 
 60-64  67 
 3.8% 
 55-59  91 
 5.2% 
 50-54  110 
 6.3% 
 45-49  137 
 7.8% 
 40-44  114 
 6.5% 
 35-39  129 
 7.3% 
 30-34  112 
 6.4% 
 25-29  145 
 8.3% 
 20-24  152 
 8.7% 
 15-19  143 
 8.1% 
 10-14  128 
 7.3% 
 5-9  106 
 6.0% 
 0-4  93 
 5.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  24 
 1.3% 
 80-84  34 
 1.9% 
 75-79  63 
 3.5% 
 70-74  114 
 6.4% 
 65-69  85 
 4.8% 
 60-64  86 
 4.8% 
 55-59  109 
 6.1% 
 50-54  103 
 5.8% 
 45-49  119 
 6.7% 
 40-44  112 
 6.3% 
 35-39  120 
 6.7% 
 30-34  114 
 6.4% 
 25-29  135 
 7.6% 
 20-24  146 
 8.2% 
 15-19  126 
 7.1% 
 10-14  97 
 5.4% 
 5-9  120 
 6.7% 
 0-4  80 
 4.5% 

Priemerný vek v obci Čachtice je 38.2 [ muži: 36.6, ženy: 39.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 624    [ muži: 327, ženy: 297 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 2108    [ muži: 1133, ženy: 975 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 812    [ muži: 297, ženy: 515 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1712 1744 3456 
 Maďarská
 Rómska41 29 70 
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká10 17 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené16 
 Spolu1769 1796 3565 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  3 456 
 96.9% 
 Maďarská  3 
 0.1% 
 Rómska  70 
 2.0% 
 Rusínska  1 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.0% 
 Česká  17 
 0.5% 
 Nemecká  1 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  16 
 0.4% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Čachtice.

 3 456 / 3 565 
 96.9%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev2908 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania148 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania367 
 Nezistené130 
 Spolu3565 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Čachtice.

 367 / 3 565 
 10.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  2 908 
 81.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  3 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  148 
 4.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  4 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  2 
 0.1% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  367 
 10.3% 
 Neudané  130 
 3.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné776 26.74 
 Učňovské (bez maturity)743 25.6 
 Stredné odborné (bez maturity)269 9.27 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)184 6.34 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)558 19.23 
 Úplné stredné všeobecné124 4.27 
 Vyššie16 0.55 
 Vysokoškolské spolu167 5.75 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania63 2.17 
 Ostatní bez školského vzdelania0.07 
 Deti do 16 rokov663  
 Spolu3565  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 2902 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Čachtice.

 663 / 3 565 
 18.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby149 8.09 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby13 0.71 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín36 1.96 
5 Priemyselná výroba577 31.34 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody26 1.41 
7 Stavebníctvo99 5.38 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru175 9.51 
9 Hotely a reštaurácie34 1.85 
10 Doprava, skladovanie a spoje66 3.59 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo27 1.47 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj42 2.28 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie124 6.74 
14 Školstvo70 3.8 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť54 2.93 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby17 0.92 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom10 0.54 
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.22 
19 EA bez udania odvetví318 17.27 
  Spolu1841 100 


Z celkového počtu 1841 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 857 obyvateľov

 857 / 1 841 
 46.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 1117
    trvale obývaných domov: 945
    neobývaných domov: 171
    z toho určených na rekreáciu: 17
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 1296
    v tom trvalo obývané: 1111

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 12  (1.08%)
    2 izby: 195  (17.55%)
    3 izby: 470  (42.3%)
    4 izby: 251  (22.59%)
    5+ izieb: 183  (16.47%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 60.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 94.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 17 / 171 
 9.9%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 1 111 / 1 296 
 85.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu1111 3530 
  s plynom zo siete978 3055 
  s vodovodom v byte1007 3210 
  s vodovodom mimo bytu18 67 
  bez vodovodu45 133 
  nezistené41 120 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť39 122 
  kanalizácia - septik944 3026 
  so splachovacím záchodom827 2701 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom971 3072 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 45 / 1 111 
 4.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 133 [3.73 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 978 / 1 111 
 88.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 3055 [85.6 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 39 / 1 111 
 3.5%
- septik
 944 / 1 111 
 85.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 122 [3.42 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 3026 [84.8 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Čachtice
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]