Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Častkovce    [ kód obce: 505919 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Častkovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-429 20 49 
5-936 28 64 
10-1446 58 104 
15-1942 42 84 
20-2439 46 85 
25-2936 33 69 
30-3428 28 56 
35-3943 50 93 
40-4455 44 99 
45-4942 26 68 
50-5424 21 45 
55-5916 26 42 
60-6418 24 42 
65-6911 28 39 
70-7418 22 40 
75-7911 15 26 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu497 522 1019 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.2% 
 80-84  2 
 0.4% 
 75-79  11 
 2.2% 
 70-74  18 
 3.6% 
 65-69  11 
 2.2% 
 60-64  18 
 3.6% 
 55-59  16 
 3.2% 
 50-54  24 
 4.8% 
 45-49  42 
 8.5% 
 40-44  55 
 11.1% 
 35-39  43 
 8.7% 
 30-34  28 
 5.6% 
 25-29  36 
 7.2% 
 20-24  39 
 7.8% 
 15-19  42 
 8.5% 
 10-14  46 
 9.3% 
 5-9  36 
 7.2% 
 0-4  29 
 5.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 1.1% 
 80-84  5 
 1.0% 
 75-79  15 
 2.9% 
 70-74  22 
 4.2% 
 65-69  28 
 5.4% 
 60-64  24 
 4.6% 
 55-59  26 
 5.0% 
 50-54  21 
 4.0% 
 45-49  26 
 5.0% 
 40-44  44 
 8.4% 
 35-39  50 
 9.6% 
 30-34  28 
 5.4% 
 25-29  33 
 6.3% 
 20-24  46 
 8.8% 
 15-19  42 
 8.0% 
 10-14  58 
 11.1% 
 5-9  28 
 5.4% 
 0-4  20 
 3.8% 

Priemerný vek v obci Častkovce je 35.4 [ muži: 33.9, ženy: 36.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 217    [ muži: 111, ženy: 106 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 615    [ muži: 325, ženy: 290 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 187    [ muži: 61, ženy: 126 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská492 517 1009 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu497 522 1019 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 009 
 99.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  5 
 0.5% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  3 
 0.3% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Častkovce.

 1 009 / 1 019 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev976 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania16 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania21 
 Nezistené
 Spolu1019 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Častkovce.

 21 / 1 019 
 2.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  976 
 95.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  16 
 1.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  1 
 0.1% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  21 
 2.1% 
 Neudané  3 
 0.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné245 30.9 
 Učňovské (bez maturity)260 32.79 
 Stredné odborné (bez maturity)33 4.16 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)66 8.32 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)134 16.9 
 Úplné stredné všeobecné24 3.03 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu25 3.15 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.5 
 Ostatní bez školského vzdelania0.25 
 Deti do 16 rokov226  
 Spolu1019  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 793 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Častkovce.

 226 / 1 019 
 22.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby43 8.67 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín1.01 
5 Priemyselná výroba152 30.65 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.81 
7 Stavebníctvo56 11.29 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru51 10.28 
9 Hotely a reštaurácie1.81 
10 Doprava, skladovanie a spoje23 4.64 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.4 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj27 5.44 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie42 8.47 
14 Školstvo16 3.23 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.21 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.01 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom0.2 
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.6 
19 EA bez udania odvetví51 10.28 
  Spolu496 100 


Z celkového počtu 496 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 268 obyvateľov

 268 / 496 
 54.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 330
    trvale obývaných domov: 279
    neobývaných domov: 51
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 34

Bytov spolu: 353
    v tom trvalo obývané: 297

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 13  (4.38%)
    2 izby: 36  (12.12%)
    3 izby: 113  (38.05%)
    4 izby: 78  (26.26%)
    5+ izieb: 57  (19.19%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 62.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 106.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 51 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 297 / 353 
 84.1%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu297 1017 
  s plynom zo siete259 890 
  s vodovodom v byte275 930 
  s vodovodom mimo bytu19 
  bez vodovodu12 54 
  nezistené14 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť157 583 
  kanalizácia - septik106 324 
  so splachovacím záchodom248 862 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom269 914 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 12 / 297 
 4.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 54 [5.29 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 259 / 297 
 87.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 890 [87.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 157 / 297 
 52.9%
- septik
 106 / 297 
 35.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 583 [57.2 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 324 [31.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Častkovce
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]