Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Dolná Poruba    [ kód obce: 505935 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Dolná Poruba
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-429 27 56 
5-923 21 44 
10-1430 21 51 
15-1934 19 53 
20-2434 35 69 
25-2940 37 77 
30-3432 23 55 
35-3937 23 60 
40-4422 24 46 
45-4928 19 47 
50-5423 18 41 
55-5921 27 48 
60-6418 28 46 
65-6920 34 54 
70-7421 25 46 
75-7910 21 31 
80-8413 20 
85+12 
nezistený vek
Spolu440 425 865 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.2% 
 80-84  7 
 1.6% 
 75-79  10 
 2.3% 
 70-74  21 
 4.8% 
 65-69  20 
 4.6% 
 60-64  18 
 4.1% 
 55-59  21 
 4.8% 
 50-54  23 
 5.3% 
 45-49  28 
 6.5% 
 40-44  22 
 5.1% 
 35-39  37 
 8.5% 
 30-34  32 
 7.4% 
 25-29  40 
 9.2% 
 20-24  34 
 7.8% 
 15-19  34 
 7.8% 
 10-14  30 
 6.9% 
 5-9  23 
 5.3% 
 0-4  29 
 6.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 1.7% 
 80-84  13 
 3.1% 
 75-79  21 
 5.0% 
 70-74  25 
 5.9% 
 65-69  34 
 8.1% 
 60-64  28 
 6.6% 
 55-59  27 
 6.4% 
 50-54  18 
 4.3% 
 45-49  19 
 4.5% 
 40-44  24 
 5.7% 
 35-39  23 
 5.5% 
 30-34  23 
 5.5% 
 25-29  37 
 8.8% 
 20-24  35 
 8.3% 
 15-19  19 
 4.5% 
 10-14  21 
 5.0% 
 5-9  21 
 5.0% 
 0-4  27 
 6.4% 

Priemerný vek v obci Dolná Poruba je 39.5 [ muži: 36.8, ženy: 42.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 151    [ muži: 82, ženy: 69 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 469    [ muži: 271, ženy: 198 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 236    [ muži: 81, ženy: 155 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská435 418 853 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu440 425 865 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  853 
 98.6% 
 Maďarská  2 
 0.2% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  6 
 0.7% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  4 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dolná Poruba.

 853 / 865 
 98.6%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev836 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania15 
 Nezistené13 
 Spolu865 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dolná Poruba.

 15 / 865 
 1.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  836 
 96.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  15 
 1.7% 
 Neudané  13 
 1.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné259 36.69 
 Učňovské (bez maturity)277 39.24 
 Stredné odborné (bez maturity)33 4.67 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)46 6.52 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)66 9.35 
 Úplné stredné všeobecné10 1.42 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu1.13 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.85 
 Ostatní bez školského vzdelania0.14 
 Deti do 16 rokov159  
 Spolu865  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 706 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dolná Poruba.

 159 / 865 
 18.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby10 2.38 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.48 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba113 26.84 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.24 
7 Stavebníctvo43 10.21 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru46 10.93 
9 Hotely a reštaurácie15 3.56 
10 Doprava, skladovanie a spoje33 7.84 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.24 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj18 4.28 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie22 5.23 
14 Školstvo2.14 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť61 14.49 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.14 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví38 9.03 
  Spolu421 100 


Z celkového počtu 421 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 281 obyvateľov

 281 / 421 
 66.7%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 350
    trvale obývaných domov: 256
    neobývaných domov: 94
    z toho určených na rekreáciu: 11
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 365
    v tom trvalo obývané: 264

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 18  (6.82%)
    2 izby: 65  (24.62%)
    3 izby: 106  (40.15%)
    4 izby: 57  (21.59%)
    5+ izieb: 18  (6.82%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 51.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 79.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 15.0
- obytných miestností na 1 byt: 2.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 11 / 94 
 11.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 264 / 365 
 72.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu264 863 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte229 784 
  s vodovodom mimo bytu12 
  bez vodovodu16 27 
  nezistené12 40 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik191 683 
  so splachovacím záchodom179 664 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom209 747 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 16 / 264 
 6.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 27 [3.12 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 264 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 264 
 0.8%
- septik
 191 / 264 
 72.3%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 4 [0.46 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 683 [78.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dolná Poruba
späť na stránku okresu [ Trenčín ]